فایل ورد Word ارزيابي راهبردهاي بيابان زدايي با کاربرد مدل تحليلي سلسله مراتبي (AHP) و تکنيک اولويت بندي ترجيحي بر اساس تشابه به پاسخ هاي ايده آل (TOPSIS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارزيابي راهبردهاي بيابان زدايي با کاربرد مدل تحليلي سلسله مراتبي (AHP) و تکنيک اولويت بندي ترجيحي بر اساس تشابه به پاسخ هاي ايده آل (TOPSIS) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فنون منابع طبيعي

تعداد صفحات :18

به منظور بالا رفتن بازدهی طرح های کنترل, احیا و بازسازی اراضی تخریب یافته و جلوگیری از اتلاف سرمایه های محدود, همواره در طرح های بیابان زدایی, خلا روشی که بتواند معیارها و راهکارهای مختلف را در نظر بگیرد و از آن میان بر مبنای ساختاری سیستماتیک و دیدگاه گروهی, راه حل های بهینه را ارایه دهد, مشهود بوده است. همواره مشاهده می شود که راهبردهای ارایه شده بر مبنای نظر کارشناس و به صورت بخشی و غیرسیستماتیک و غیر همه جانبه نگر بوده است. و سابقه ای در به کارگیری مدل های نظام مند, از جمله مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MADM) در زمینه بیابان زدایی وجود ندارد. لذا در این پژوهش سعی شد از مدل فرایند تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) و مدل سیستماتیک اولویت بندی ترجیحی بر اساس تشابه به پاسخ های ایده آل (TOPSIS), به طور توامان به منظور ارایه راهکارهای بهینه در بیابان زدایی استفاده شود.در این پژوهش در ابتدا در چارچوب مدل AHP, از روش دلفی (Delphi), و به طریقه مقایسات زوجی(Pirewise) با استفاده از نرم افزار Expert Choice, نظرات متخصصان نسبت به ارجحیت و اولویت معیارها و راهبردها ارزیابی شد. سپس با تشکیل ماتریس تصمیم گیری و از طریق مدل TOPSIS اولویت نهایی راهبردها به دست آمد. این مدل به منظور ارزیابی کارایی در ارایه راهبردهای بهینه, در منطقه خضرآباد یزد مورد استفاده قرار گرفت. بر مبنای نتایج حاصل شده, راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی با نزدیکی نسبی 0.766, توسعه و احیا پوشش گیاهی با نزدیکی نسبی 0.576 و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی با نزدیکی نسبی 0.403 از راه حل ایده آل به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابان زدایی در منطقه تشخیص داده شدند.
کلید واژه: بیابان زدایی, فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP), روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MADM), مدل TOPSIS, مقایسه زوجی

لینک کمکی