فایل ورد Word بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر توسعه گردشگري در ايران (با رويكرد جذب گردشگران خارجي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر توسعه گردشگري در ايران (با رويکرد جذب گردشگران خارجي) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :18

صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی - فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسان ها اطلاق می شود. رشد روزافزون و شتابنده آن موجب شده که بسیاری از صاحب نظران قرن 20 را قرن گردشگری بنامند. این صنعت بر حوزه های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی مانند مبادلات خارجی, درآمدها, اشتغال - قیمت ها - توزیع درآمدها, مهاجرت, تقسیم کار, آداب و رسوم و هنرها موثر است. با توجه به اهمیت گردشگری هدف اصلی این مقاله تبیین جایگاه, رضایتمندی گردشگران خارجی نسبت به میزبانان (ایرانیان) در توسعه صنعت گردشگری است. در این تحقیق شاخص عینی سنجش توسعه گردشگری میزان تمایل مجدد گردشگران خارجی برای سفر مجدد به ایران است برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی (با مطالعه پیشینه و مبانی نظری تحقیق) و میدانی (پیمایشی) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران خارجی از پنج قاره جهان تشکیل می دهند که با اهداف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و تفریحی به ایران مسافرت کرده اند. تعداد 385 گردشگر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند برای سنجش رضایتمندی از 6 معرف, مکان اقامت, برخورد عمومی مردم, تمیز بودن خیابان ها, رعایت قوانین و مقررات رانندگی, احترام به حقوق دیگران, رعایت نظافت از سوی مردم استفاده شده است. طبق نتایج 86% از گردشگران دارای رضایت خوب و زیاد به مردم ایران داشته اند که 95% دارای تمایل خوب و زیاد برای سفر مجدد به ایران هستند. ضریب همبستگی بین دو متغییر احساس رضایت و تمایل به سفر مجدد همبستگی قابل ملاحظه r=%582و سطح معنی داری (p=0.000) مشاهده می شود چون این ضریب مثبت است نشان دهنده رابطه مستقیم میان این دو متغییر است. با توجه به مقدار ضریب تعیین (R2=0.34) حدود 0.34 درصد از تغییرات تمایل به سفر مجدد گردشگران توسط رضایت آنان به ایرانیان قابل تبیین است. بنابراین, هر چه میزان احساس رضایت گردشگران نسبت به مردم ایران بالا رود تمایل به گردشگری به سفر مجدد به ایران نیز افزایش می یابد.
کلید واژه: گردشگری (توریست), گردشگر (تورسیت), احساس رضایت, توسعه گردشگری

لینک کمکی