فایل ورد Word تهيه نقشه هاي پوشش اراضي به کمک سنجش از دور با استفاده از خوارزميک درخت تصميم گيري (مطالعه موردي: پارک ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تهيه نقشه هاي پوشش اراضي به کمک سنجش از دور با استفاده از خوارزميک درخت تصميم گيري (مطالعه موردي: پارک ملي و پناهگاه حيات وحش بختگان) :




نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :24

در اختیار داشتن نقشه های کاربری اراضی جدید در بسیاری از زمینه ها از جمله مدیریت منابع طبیعی و برنامه ریزی برای سرزمین از اهمیت بسیاری برخوردار است. پارک های ملی و پناهگاه های حیات وحش از مهمترین سرمایه های اکولوژیکی کشور ما به شمار می روند. از این رو اطلاع بهنگام از وضعیت آنها نقش اساسی در کیفیت مدیریت چنین مناطقی دارد. داده های سنجش از دور یکی از مهمترین و بهترین منابع در تولید و به روز رسانی نقشه های کاربری و پوشش اراضی به شمار می روند. در این پژوهش, به منظور به روز کردن و تهیه نقشه کاربری اراضی جدید پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان از تصاویر سال 2010 سنجنده TM ماهواره لندست استفاده شد. برای طبقه بندی تصویر از مدلی جدید بر پایه تلفیق نتایج حاصل از خوارزمیک حداکثر احتمال با طبقه بندی درخت تصمیم گیری استفاده شد. به این منظور یک مدل با استفاده از پردازش شاخص های پوشش گیاهی, آب و داده های جانبی در خوارزمیک درخت تصمیم تعریف و اجرا شد. صحت کلی 92.72 درصد و صحت های بالای کاربر و تولید کننده حاکی از قابلیت بالای خوارزمیک درخت تصمیم در تهیه نقشه های کاربری اراضی است. در نتیجه استفاده از این خوارزمیک می توان دقت طبقه بندی را از طریق استفاده از داده های جانبی در طبقه بندی تا حد زیادی افزایش داد و نقشه های کاربری و پوشش اراضی را با کیفیت بهتر تولید نمود.
کلید واژه: پوشش اراضی, بختگان, سنجش از دور, تصاویر TM, خوارزمیک درخت تصمیم گیری

لینک کمکی