فایل ورد Word مقاله سنجش جامعه‌شناختي نابهنجاري‌هاي رفتاري دانش‌آموزان (مورد مطالعه: شهر شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله سنجش جامعه‌شناختي نابهنجاري‌هاي رفتاري دانش‌آموزان (مورد مطالعه: شهر شيراز) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

فرض پژوهش حاضر این است که پایبندی به باورهای مذهبی, ارتباط صمیمی با اعضای خانواده و گروه‌های دوستی می‌توانند بر نابهنجاری‌های رفتاری نوجوانان تأثیرگذار باشند. جهت بررسی این فرض, داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب نمونه‌ای 385 نفری از دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شیراز بدست آمد و روش نمونه‌گیری, تصادفی چند مرحله‌ای بوده است. یافته‌ها نشان‌ می­دهد که با افزایش یافتن پایبندی‌های مذهبی و ارتباط صمیمی با اعضای خانواده, از میزان نابهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان کاسته شده است؛ همچنین نتایج نشان‌دهنده‌ی میزان بالاتر نابهنجاری‌های رفتاری در میان دانش‌آموزانی است که ارتباط بیشتری با افراد هنجارشکن دارند؛ نتایج رگرسیونی نشان می‌دهد که پایبندی‌های مذهبی و ارتباط با گروه‌های دوستی به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته‌اند وارد معادله شده و در مجموع 49 درصد از واریانس متغیر وابسته را توضیح داده‌اند (49/0=2R).

لینک کمکی