فایل ورد Word مقاله تجزيه و تحليل نقش کيفيت زندگي بر نوع و ميزان مشارکت سياسي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تجزيه و تحليل نقش کيفيت زندگي بر نوع و ميزان مشارکت سياسي (مطالعه موردي: شهر اصفهان) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :45

این مقاله با هدف تجزیه و تحلیل نقش کیفیت زندگی بر نوع و میزان مشارکت سیاسی نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشاست. داده­های پژوهش از شهر اصفهان بدست آمده و از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 385 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های پژوهش,متغیرهای بهزیستی شخصی (15/0=r), بهزیستی خانوادگی (19/0=r), رضایت از روابط بین شخصی (28/0=r), وضعیت اقتصادی (15/0=r) و عدالت اجتماعی (28/0=r) با مشارکت سیاسی محدود, متغیرهای بهزیستی شغلی (17/0=r), رضایت از روابط بین شخصی (18/0=r), وضعیت اقتصادی (19/0=r) و عدالت اجتماعی (43/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی و متغیرهای رضایت از خدمات شهری (25/0=r), بهزیستی خانوادگی (19/0=r), رضایت از روابط بین شخصی (27/0=r) و عدالت اجتماعی (24/0=r) با مشارکت سیاسی مدنی ارتباط معناداری داشتند. نتایج نشان می‌دهد که بین کیفیت زندگی و نوع و میزان مشارکت سیاسی بطور کلی ارتباط معناداری وجود دارد.

لینک کمکی