فایل ورد Word مقاله بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر بيگانگي اجتماعي جوانان (مورد مطالعه: جوانان 25-18 سال شهر اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر بيگانگي اجتماعي جوانان (مورد مطالعه: جوانان 25-18 سال شهر اهواز) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

هدف مقاله­ی حاضر, بررسی بررسی عوامل اجتماعی, فرهنگی مؤثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان می­باشد. این تحقیق به صورت پیمایشی و ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه می­باشد. جمعیت آماری در این تحقیق, کلیه­ی جوانان 25-18 سال شهر اهواز می­باشد, که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. از لحاظ زمانی این پژوهش در سال 1393-1392 اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین تمامی متغیرهای تحقیق با بیگانگی اجتماعی رابطه­ی معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که 70 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تنها دو متغیر احساس محرومیت نسبی و احساس آنومی تبیین می­کنند.

لینک کمکی