فایل ورد Word مقاله بررسي رابطه بين احساس امنيت، پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي با کيفيت زندگي افراد (مورد مطالعه: جامعه شهري اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي رابطه بين احساس امنيت, پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي با کيفيت زندگي افراد (مورد مطالعه: جامعه شهري اهواز) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

مقاله­ی حاضر با هدف بررسی رابطه­ی بین احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادی, پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی با کیفیت زندگی افراد در شهر اهواز انجام گرفته است. نظر به این است که احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی, موجد سطوح متفاوتی از کیفیت زندگی می­گردد. چارچوب نظری مقاله بر گرفته از فضای مفهومی, نظری, بینشی و روش­شناختی رویکرد ساختاری می­باشد. داده­های پژوهش با روش پیمایشی از نمونه­ای با حجم 385 نفر از میان شهروندان اهواز با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردیده و جمع­آوری شد. مراحل آماری آن با استفاده از نرم­افزار 16 SPSSانجام شده است. نتایج نشان داد, احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بر کیفیت زندگی افراد در شهر اهواز به طور مثبت مؤثر است.

لینک کمکی