فایل ورد Word مقاله بررسي تأثير اينترنت بر گرايش سياسي دانشجويان (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي تأثير اينترنت بر گرايش سياسي دانشجويان (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اینترنت بر گرایش سیاسی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در تمام رشته و مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی 94-93 صورت گرفته است. داده­های تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه­ی خودسنجی از نمونه­ای با حجم 307 نفر که از دانشجویان دانشگاه شهید چمران به شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای با استفاده از فرمول کوکران بود, انتخاب و جمع­آوری گردید اطلاعات مربوط به افراد نمونه با تکنیک پرسشنامه جمع­آوری شد. تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که در قسمت آزمون فرضیات از آزمون­های آماری؛ ضریب همبستگی پیرسون, تحلیل واریانس یک­طرفه و غیره استفاده شده است. تمام مراحل تجزیه و تحلیل داده­ها با کمک نرم­افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که بین متغیرهای (میزان استفاده از اینترنت, اثربخشی اینترنت و اعتماد به رسانه (اینترنت)) و گرایش سیاسی دانشجویان رابطه­ی مثبت و معنی­داری وجود دارد؛ علاوه بر این در این پژوهش برای محاسبه­ی حجم نمونه­ی آماری لازم از فرمول کوکراناستفاده شده است.

لینک کمکی