فایل ورد Word مقاله عوامل اجتماعي ـ فرهنگي مرتبط با موفقيت تعاوني‌هاي توليدي شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله عوامل اجتماعي ـ فرهنگي مرتبط با موفقيت تعاوني‌هاي توليدي شهر يزد :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :45

تولید نیروی محرکه­ی اقتصاد هر کشوری است و باعث رشد و شکوفایی و توسعه­ی کشور می­شود. بخش تعاون بعنوان یکی از بخش­های سه­گانه­ی اقتصاد کشور بر اساس اصل 44 قانون اساسی است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی­های تولیدی شهر یزد است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه­ی آماری تحقیق را همه­ی اعضای تعاونی­های تولیدی فعّال شهر یزد تشکیل می­دادند که 196 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران بعنوان حجم نمونه تعیین شدند. برای گردآوری داده­ها در تحقیق حاضر از پرسشنامه­ی محقق ساخته استفاده شده است. اعتبار آن از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه­گیری شد. یافته­های تحقیق نشان داد که میزان موفقیت تعاونی­های تولیدی بالاتر از متوسط بوده است. بین تحصیلات, مشارکت, آموزش و سرمایه­ی فرهنگی با موفقیت تعاونی­های تولیدی رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره, متغیرهای مشارکت, تحصیلات, آموزش و سرمایه­ی فرهنگی در مجموع توانستند 39 درصد از تغییرات موفقیت تعاونی­های تولیدی را تبیین کنند. متغیر تحصیلات بیشترین اثر را بر روی موفقیت تعاونی­های تولیدی داشته است؛ موفقیت تعاونی­های تولیدی به عوامل متعددی وابسته است و بررسی آنها نیازمند اتخاذ رویکرد چندوجهی است.

لینک کمکی