فایل ورد Word مقاله بررسي عوامل مؤثر بر آگاهي و نگرش ديني (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر سوسنگرد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي عوامل مؤثر بر آگاهي و نگرش ديني (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر سوسنگرد) :
تعداد صفحات :38

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش دینی دانش­آموزان مقطع متوسطه­ی شهر سوسنگرد انجام شده­است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی؛ و با بهره­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی ساده, و استفاده از پرسشنامه­ی محقق­ساخته دارای اعتبار محتوا و پایایی مطلوب, صورت گرفته­است. جامعه­ی آماری, کلیه­ی دانش­آموزان مقطع متوسطه­ی شهر سوسنگرد در سال تحصیلی 93-92 بوده و حجم نمونه برابر 290 نفر است. یافته­ها نشان می­دهد که, از میان ابعاد نگرش دینی, میانگین بعد احساسی با مقدار 89/15 بالاتر از سایرین است و بعد رفتاری و ذهنی به ترتیب با میانگین 19/13 و 78/11 در مراتب بعدی اولویت قرار دارند؛ همچنین, نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین استفاده مذهبی از وسایل ارتباط­جمعی, شرکت در مراسم مذهبی, میزان درآمد خانواده, بعد خانوار, سطح دینداری دوستان دانش­آموز, و طبقه­ی اجتماعی با نگرش دینی رابطه­ی مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما بین سطح تحصیلات والدین و نگرش دینی رابطه­ی معکوس و معناداری وجود دارد. با این همه؛ بین سطح امکانات خانواده و نگرش دینی رابطه­ی معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس یک­طرفه نشان داد که بین میانگین نگرش دینی بر اساس نوع وسیله­ی ارتباط­جمعی تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی