فایل ورد Word مقاله رابطه آگاهي از پيامدهاي مصرف بي‌رويه برق و صرفه‌جويي در مصرف آن در بين زنان شهر ياسوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله رابطه آگاهي از پيامدهاي مصرف بي‌رويه برق و صرفه‌جويي در مصرف آن در بين زنان شهر ياسوج :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

مصرف برق در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است. با توجه به اینکه بخش اعظم برق در بخش خانگی مصرف می­شود, صرفه­جویی در آن بویژه توسط زنان بعنوان مدیران خانه, راهکاری مهم در کاهش مصرف است اما این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی رابطه­ی آگاهی از پیامدهای مصرف بی­رویه­ی برق و صرفه­جویی در آن است. روش مورد استفاده, روش پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری, زنان متأهل شهر یاسوج است که 406 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق, پرسشنامه­ی پژوهشگر ساخته است که با استفاده از تحلیل عاملی, اعتبار سازه­ای گردید و جهت تعیین پایایی از روش کودر ـ ریچاردسون استفاده شد. تحلیل رابطه­ی دو متغیر با استفاده از مدل معادله­ی ساختاری نشان داد آگاهی از پیامدهای مصرف بی­رویه­ی برق رابطه­ی مثبت و معناداری با صرفه­جویی برق دارد و قادر است 43 درصد از تغییرات آن را تبیین کند. نتیجه­گیری تحقیق این است که با ارتقا آگاهی از پیامدهای مصرف بی­رویه­ی برق می­توان صرفه­جویی در مصرف برق را افزایش و مصرف بی­رویه­ی آن را در کشور تسکین بخشید.

لینک کمکی