فایل ورد Word مقاله بررسي تأثير انيميشن‌هاي داستاني بر رشد و سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان کم توان ذهني آموزش پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله بررسي تأثير انيميشن‌هاي داستاني بر رشد و سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان کم توان ذهني آموزش پذير :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

هدف پژوهش حاضر, بررسی تأثیر انیمیشن‌های داستانی بر رشد اجتماعی و سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان کم‌توا‌‌ن‌ ذهنی آموزش‌ پذیر 14- 8 ساله شهرستان دزفول در سال تحصیلی 94-1393 است. روش پژوهش, شبه تجربی بود که با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس ‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری, کلیه دانش‌ آموزان کم ‌توان‌ ذهنی آموزش‌ پذیر مشغول به تحصیل در مدرسه استثنایی سوده به تعداد 70 نفر بود. نمونه پژوهش, 40 نفر از دانش‌ آموزان کم ‌توان‌ ذهنی آموزش‌پذیر دختر و پسر با طیف بهره‌هوشی 60 الی 74 بود که به صورت تصادفی ساده, انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون ریون رنگی کودکان, مقیاس رشد اجتماعی وایلند و پرسش‌نامه سازگاری اجتماعی کودکان بود. پایایی آزمون‎های رشد اجتماعی و سازگاری اجتماعی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 0/75 و 0/77 به دست آمد. گروه آزمایش 22 جلسه مداخله گروهی (تماشای داستان‌های الکترونیکی با انیمیشن) دریافت کرده و در مقابل, گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس مانکوا انجام شد. مقایسه نتایج آزمودنی‌ ها در پس ‌آزمون, نشان داد که میانگین رشد اجتماعی و سازگاری اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه افزایش معنی‌ داری یافته بود. بنابراین, نتیجه گرفته می‎شود که انیمیشن‎های داستانی بر رشد و سازگاری اجتماعی دانش‎آموزان کم توان ذهنی آموزش‎پذیر تأثیر مثبتی دارند.

لینک کمکی