فایل ورد Word مقاله نقش بازي رايانه‌اي دايمنشن بر انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي رياضي با توجه به پيش‌دانسته‌هاي زبان و رياضي دانش‌آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله نقش بازي رايانه‌اي دايمنشن بر انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي رياضي با توجه به پيش‌دانسته‌هاي زبان و رياضي دانش‌آموزان :
تعداد صفحات :37

هدف از پژوهش حاضر, بررسی نقش بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش‌دانسته‌های زبان انگلیسی و ریاضی دانش‌آموزان است. این پژوهش, از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه پژوهش, دانش‌آموزان پسر پایه دوم راهنمایی شهر تهران بودند. 87 نفر از دانش‌آموزان, به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش تقسیم شدند. ابزار تحقیق, آزمون زبان محقق‌ساخته, آزمون ریاضی و پرسش‌نامه انگیزه پیشرفت ریاضی بوده است. روش آماری استفاده شده, تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه بلوکی بود. یافته‌ها نشان داد که روش مبتنی بر بازی رایانه‌ای (بازی دایمنشن برای تدریس مباحث معادله و محورهای مختصات), با توجه به پیشینه ریاضی و زبان, باعث افزایش پیشرفت تحصیلی می‌گردد. پیشینه زبان در تأثیر بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه گرایشی, اثر ندارد. روش مبتنی بر بازی رایانه‌ای با توجه به پیشینه ریاضی باعث افزایش انگیزه گرایشی می‌گردد. پیشینه زبان در تأثیر بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه اجتنابی اثر ندارد. روش مبتنی بر بازی رایانه‌ای با توجه به پیشینه ریاضی باعث افزایش انگیزه اجتنابی می‌گردد. روش مبتنی بر بازی ر ایانه‌ای با توجه به پیشینه ریاضی و زبان باعث ایجاد نگرش مثبت ریاضی می‌گردد. بنابراین, می‌توان نتیجه گرفت, با اهمیت دادن به پیش‌دانسته‌های زبان و ریاضی و هم‌چنین استفاده از بازی‌های رایانه‌ای آموزشی ریاضی می‌توان, موجب افزایش پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان گردید.

لینک کمکی