فایل ورد Word مقاله تأثير نرم‌افزار آموزشي «ميشا و کوشا» بر انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان در درس علوم تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تأثير نرم‌افزار آموزشي (ميشا و کوشا) بر انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان در درس علوم تجربي :
تعداد صفحات :33

هدف اصلی این پژوهش, بررسی تأثیر نرم‌افزار آموزشی میشا و کوشا بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند بود. پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 92 – 1391 بود. از میان آنها تعداد 50 نفر به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. یک گروه (25 نفر) به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر (25 نفر) به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد. در گروه آزمایش, از آموزش نرم‌افزاری به مدت دو ماه و در گروه گواه از آموزش معمول کلاسی استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر با ضریب پایایی 72/0 و آزمون‌های پیشرفت تحصیلی محقق‌ساخته استفاده شد. به منظور تعیین پایایی آزمون‌های پیشرفت تحصیلی, ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که 75/0 برای پیش‌آزمون و 71/0 برای پس‌آزمون به دست آمد. داده‌ها با روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نرم‌افزار آموزشی میشا و کوشا بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم مقطع ابتدایی تأثیر مثبت دارد ( 001/0 > P).

لینک کمکی