فایل ورد Word مقاله تأثير استفاده از نرم‎افزار کيف‎الکترونيکي بر انگيزش‎تحصيلي دانش‎آموزان دوره متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تأثير استفاده از نرم‎افزار کيف‎الکترونيکي بر انگيزش‎تحصيلي دانش‎آموزان دوره متوسطه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :29

مطالعات نشان می‎دهد که در میان عوامل متعدد و گوناگون تأثیرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی یاد‎‎گیرندگان, انگیزش نقش برجسته و بلکه, مهم‎تری را ایفا می‌نماید. لذا, شناخت و تحلیل مناسب انگیزش فراگیران برای کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های یاددهی و یادگیری اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر, با هدف بررسی تأثیر استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی بر انگیزش‎تحصیلی درس زیست‎شناسی دانش‎آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه که در مدارس هوشمند و عادی شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند, انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی است و به روش شبه‎آزمایشی با پیش‎آزمون و پس‎آزمون انجام شد. جامعه آماری, کلیه دانش‎آموزان دختر پایه دوم رشته علوم‎تجربی بود. نمونه‎ آماری شامل 120 نفر بود که با روش نمونه‎گیری تصادفی خوشه‎ای در دو گروه گواه و آزمایش در قالب 60 دانش‎آموز از مدارس هوشمند و 60 دانش‎آموز از مدارس عادی انتخاب شدند. ابزار مورد ‎استفاده در این پژوهش, پرسش‌نامه انگیزش‎تحصیلی بود. گروه آزمایش به مدت سه ماه از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی استفاده نمود در حالی که گروه گواه, به روش سنتی آموزش دیدند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل ‎واریانس ‎چندمتغیری و کوواریانس تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که پس از استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی تفاوت معناداری بین نمرات انگیزش‎تحصیلی دانش‎آموزان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه مشاهده شد. نتایج این پژوهش بیانگر نقش مثبت استفاده از نرم‎افزار کیف‎الکترونیکی در یادگیری بهتر و تعمیق اثر آموزش درس زیست‎شناسی در دانش‎آموزان بود.

لینک کمکی