فایل ورد Word مقاله تأثير به‌کارگيري نرم‌افزار آموزشي بر يادگيري فعال دانش‌آموزان در درس رياضي (با رويکرد ساختن‌گرايي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تأثير به‌کارگيري نرم‌افزار آموزشي بر يادگيري فعال دانش‌آموزان در درس رياضي (با رويکرد ساختن‌گرايي) :
تعداد صفحات :28

هدف این پژوهش, بررسی تأثیر به کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر یادگیری فعال درس ریاضی دانش‌آموزان پایه پنجم (با رویکرد ساختن‌گرایی) بوده است. روش پژوهش, از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و شاهد بوده است. جامعه آماری, کلیه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی در سال 1391, به تعداد 1278 نفر و نمونه آماری به تعداد 50 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای بررسی پیشرفت تحصیلی, به طراحی سؤالات مداد ـ کاغذی در درس ریاضی پرداخته و ضریب پایایی سؤالات با اجرای آزمایشی, 85/0 محاسبه شد. برای تعیین انگیزش تحصیلی, از پرسش‌نامه استاندارد هارتر و برای سنجش یادگیری خلاقانه, از پرسش‌نامه استاندارد خلاقیت تورنس استفاده شد. آموزش توسط نرم‌افزار ActivInspire انجام شد. مراحل اجرایی برای تعیین تأثیر نرم‎افزار شامل اجرای پیش‌آزمون, بررسی همتا بودن دو گروه آزمایش و شاهد, آموزش توسط رسانه با نرم‌افزار ActivInspire, اجرای پس‌آزمون, و اجرای پرسش‌نامه‏ها بود. داده‌ها با استفاده از آزمون tدو گروه مستقل و با کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. نتایج نشان داد که به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و افزایش انگیزه یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی مؤثر بوده, ولی بر یادگیری خلاقانه دانش‌آموزان در درس ریاضی تأثیری نداشته است.

لینک کمکی