فایل ورد Word مقاله اثربخشي و پايداري تأثير استفاده از چندرسانه اي ها بر خودکارآمدي و انگيزش تحصيلي درس رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله اثربخشي و پايداري تأثير استفاده از چندرسانه اي ها بر خودکارآمدي و انگيزش تحصيلي درس رياضي :
تعداد صفحات :32

پژوهش حاضر, با هدف بررسی تأثیر استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های دولتی شهرستان ایذه انجام گرفت. روش پژوهش, شبه‌آزمایشی بود. در این پژوهش 40 نفر از دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان‌های دولتی, با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات, پرسش‌نامه خودکارآمدی ماتیاس جروسلم و رالف شوارزر و نظامی و پرسش‌نامه انگیزشی ولرند, جهت پیش‌آزمون, پس‌آزمون و پیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش استفاده شد. گروه آزمایش, 9 هفته درس ریاضی را به‌صورت الکترونیکی و چندرسانه‌ای و گروه کنترل درس ریاضی را به روش سنتی آموزش دیدند. پس از آموزش, هر دو گروه از نظر میزان خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی آزمون شدند. آزمون مجدد در دو ماه بعد از آموزش به عمل آمد. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق با استفاده از اندازه‌گیری مکرر نشان داد که پس از آموزش تفاوت معناداری در خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل ایجاد شد (001/0P ≥ ). گروه آزمایش بعد از دو ماه پس از آموزش برتری خود را حفظ کردند. بنابراین, نتایج پژوهش, بیانگر تأثیر مثبت استفاده از چند‌رسانه‌ای‌ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی بود.

لینک کمکی