فایل ورد Word مقاله شناسايي ابعاد فن‎آوري اطلاعات مؤثر بر ايجاد تصوير دانشگاهي مناسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله شناسايي ابعاد فن‎آوري اطلاعات مؤثر بر ايجاد تصوير دانشگاهي مناسب :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :25

دانشگاه­ ها با به­ کارگیری فن­ آوری­ های نوین و شناسایی عوامل مؤثر در آن, می‌توانند در ایجاد تصویر سازمانی مثبت بکوشند و به درجات عالی پیشرفت دست یابند. لذا, تحقیق حاضر, با هدف شناسایی عوامل فن‌آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی, از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه‌های استان گلستان می‌باشد. نمونه‎گیری به روش تصادفی طبقه‌ای بر حسب واحد دانشگاهی انجام شد که طی آن 379 دانشجو با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‎ها, پرسش‌نامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها, از نرم‌افزار‌‌ SPSS و از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. یافته‎ها نشان داد که از نظر دانشجویان عوامل فن‌آوری اطلاعات مؤثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب در هفت بعد به این شرح قرار دارد: اینترنت و رسانه­ ها, و سیستم­‎های هوشمند, وب سایت دانشگاه, نرم­ افزارهای آموزشی, اتوماسیون, محیط فیزیکی, و سیستم­ های نظارتی. در میان عوامل مذکور, بیشترین سهم متعلق به بعد اینترنت و رسانه ­ها (با واریانس 10/459) بود.

لینک کمکی