فایل ورد Word مقاله رابطه راهبردهاي جست‌وجوي اطلاعات در اينترنت با مهارت خواندن زبان انگليسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله رابطه راهبردهاي جست‌وجوي اطلاعات در اينترنت با مهارت خواندن زبان انگليسي :
تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر, با هدف بررسی راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت توسط دانش‌آموزان و رابطه این راهبردها با سطح مهارت خواندن زبان انگلیسی و جنسیت انجام شد. جامعه آماری این پژوهش, کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه هستند که در سال تحصیلی 91-1390 در مدارس روزانه شهر گرگان مشغول به تحصیل بوده‌اند. از بین جامعه مورد نظر, 190 دانش‌آموز به روش نمونه در دسترس (فقط دانش‌آموزانی که با اینترنت کار می‌کردند) انتخاب شدند. نمونه مورد نظر, پرسش‌نامه راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات در اینترنت را که سه راهبرد فرآیندی, فراشناختی و رفتاری را می‌سنجد, تکمیل نمودند (پایایی ابزار = 75/0). هم‌چنین, آنها در آزمون خواندن مهارت زبان انگلیسی کِت (آزمون پایه دانشگاه کمبریج) شرکت نمودند (پایایی ابزار = 71/0). برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چندگانه (مانوا) و ضریب همبستگی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که جنسیت بر راهبردهای رفتاری تأثیر دارد. بدین معنی که, پسران از این راهبردها بیشتر از دختران استفاده می‌کنند. اما در استفاده از دو راهبرد فرآیندی و فراشناختی اختلافی بین دو گروه مشاهده نشد. بررسی رابطه میان مهارت خواندن زبان انگلیسی و به‌کارگیری راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات نشان داد که دو متغیر, ارتباط مثبت و معناداری با یکدیگر دارند. علاوه بر این, با در نظر گرفتن زیرمقیاس‌های پرسش‌نامه راهبردهای جست‌وجوی اطلاعات مشخص شد که مهارت خواندن با راهبردهای شناختی و رفتاری رابطه مثبت و معناداری دارد؛ اما این رابطه‌ با راهبردهای فرآیندی معنادار نبود.

لینک کمکی