فایل ورد Word مقاله تأثير يادگيري سيار بر اساس الگوي طراحي آموزشي گانيه بر راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله تأثير يادگيري سيار بر اساس الگوي طراحي آموزشي گانيه بر راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي دانشجويان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر, با هدف بررسی فایل ورد Word مقاله تأثير يادگيري سيار بر اساس الگوي طراحي آموزشي گانيه بر راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي دانشجويان انجام گرفت. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی- گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک به تعداد 145 نفر بود. نمونه عبارت از دانشجویانی دختری بود که واحد درس مقدمات کامپیوتر را اخذ نموده‌اند. در پژوهش حاضر از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. حجم نمونه مورد مطالعه 34 نفر بود. با استفاده از یک پرسش‎نامه محقق‌ساخته, میزان تبحر و آشنایی دانشجویان با فن‌آوری‌های رایانه‌ای مورد سنجش قرار گرفت. پس از تعیین سطح هر یک از افراد و ارایه آموزش‌های مورد نیاز, همه افراد همتاسازی شدند و به خط پایه رسیدند, سپس به طور تصادفی در دو گروه 17 نفره قرار گرفتند. در این مطالعه, جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‎نامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پنتریچ و دی‌گروت‎ که دارای خرده مقیاس‌های راهبردهای شناختی (تکرار و مرور, بسط و گسترش, سازمان‌دهی و درک مطلب) و راهبردهای فراشناختی و خودنظم‌دهی (برنامه‌ریزی, نظارت و کنترل و نظم‌دهی) بود استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه به طور کلی منجر به افزایش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان شد. ولی, در خرده مؤلفه‌های درک مطلب, برنامه‌ریزی و نظم‌دهی تفاوت معناداری بین گروه‌ها مشاهده نشد.

لینک کمکی