فایل ورد Word مقاله شناسايي مؤلفه‌هاي برنامه‌درسي مبتني بر وب بر اساس ديدگاه دبيران و کارشناسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله شناسايي مؤلفه‌هاي برنامه‌درسي مبتني بر وب بر اساس ديدگاه دبيران و کارشناسان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :32

هدف از این پژوهش, ارایه الگویی برای تدوین برنامه‌درسی مبتنی بر وب است. این تحقیق, به صورت توصیفی‌ـ تحلیلی بوده و با عنایت به پرسش‌های تحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آماری, شامل 524 نفر از دبیران هنرستان‌های فنی‌ـ حرفه‌ای و 58 نفر از کارشناسان علوم‌تربیتی شهرستان لاهیجان در سال 1393 بود که از این تعداد 308 نفر از دبیران و 58 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها, پرسش‌نامه محقق‌ساخته متشکل از 72 سؤال برنامه‌درسی مبتنی بر وب است. برای بررسی روایی سازه پرسش‌نامه, از برآورد کفایت نمونه‌برداری (KMO) و آزمون کرویت بارتلت که حکایت از وجود شرایط مناسب اجرای تحلیل عاملی دارند, استفاده شد. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 برآورد شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل عاملی بر پایه روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی, انجام گرفت و نتایج نشان داد, برنامه درسی مبتنی بر وب, شش مؤلفه اساسی دارد و قابل مدل‌سازی است. این تعداد مؤلفه‌ها روی هم 280/51 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می‌کنند. در مرحله نهایی با استفاده از چرخش Olbimin ماتریس عاملی ساختار ساده عامل‌ها به‌دست آمد. عامل‌ها تحت عناوین اهداف و نیازها, محتوا و منابع, شیوه‌های یاددهی- یادگیری, اجرا و ارزشیابی نام‌گذاری شدند. در نهایت با توجه به این شش عامل مؤثر بر برنامه‌درسی مبتنی بر وب, مدل مفهومی آن طراحی شد.

لینک کمکی