فایل ورد Word مقاله رابطه استفاده از بازي هاي رايانه اي با وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقاله رابطه استفاده از بازي هاي رايانه اي با وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

پژوهش حاضر, با هدف بررسی رابطه استفاده از بازی‌های رایانه‌ای با افت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه انجام شده است. روش پژوهش, توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل به تعداد 7542 نفر در سال تحصیلی 93-1392 بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان, 364 نفر تعیین شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام پذیرفت. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته بازی‌های رایانه‌ای و وضعیت تحصیلی, مجموعاً 25 سؤالی به صورت بسته پاسخ در طیف پنج‌ گزینه‌ای لیکرت بوده است. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصان و صاحب‌نظران رشته تکنولوژی آموزشی و روان‌شناسی مورد تأیید واقع شده است و ضریب پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. داده‌ها در دو سطح توصیفی با استفاده از جداول و نمودارها, میانگین و انحراف معیار و سطح استنباطی با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرونف و آزمون‌های پارامتریک تی تک نمونه و ضریب همبستگی پیرسون مورد توصیف و تحلیل واقع شد. نتایج نشان داد که اکثریت دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل از بازی‌های رایانه‌ای استفاده می‌کنند. هم‌چنین, یافته‌ها حاکی از آن بود که بین بازی‌های رایانه‌ای با افت تحصیلی و انگیزه تحصیلی رابطه قوی و با یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر بابل رابطه ضعیف وجود دارد.

لینک کمکی