فایل ورد Word برآورد تخلخل سازند گازي کنگان در ميدان پارس جنوبي با استفاده از ماشين کميته اي متشکل از شبکه هاي عصبي مصنوعي منفرد آموزش ديده به روش مرتب سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word برآورد تخلخل سازند گازي کنگان در ميدان پارس جنوبي با استفاده از ماشين کميته اي متشکل از شبکه هاي عصبي مصنوعي منفرد آموزش ديده به روش مرتب سازي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم زمين

تعداد صفحات :10

برای به دست آوردن نتایج دقیق تر از به کارگیری روش شبکه های عصبی مصنوعی, به جای انتخاب نتایج بهترین شبکه حاصل از فرایند سعی و خطا, نتایج چندین شبکه به روشی مناسب با هم ترکیب شده است تا شاید سامانه چند شبکه ای حاصل, که از آن با عنوان ماشین کمیته ای تعبیر می شود, خطا را کاهش و درنتیجه, دقت را افزایش دهد. در این پژوهش, برای برآورد تخلخل موثر سنگ مخزن گازی کنگان در میدان عظیم هیدروکربنی پارس جنوبی, از ترکیب آنسامبلی شبکه های عصبی مصنوعی که نوعی ماشین کمیته ای با ساختار موازی است, استفاده شده است. به این منظور, داده های نگارهای صوتی, چگالی, پرتو گاما و تخلخل نوترونی به عنوان ورودی شبکه ها و تخلخل موثر به عنوان خروجی شبکه ها از 4 چاه این میدان در بازه عمقی سازند کنگان انتخاب شدند. شبکه های عصبی پس انتشار خطا با ساختارهای متفاوت به روش مرتب سازی آموزش داده شد و توان تعمیم آنها ارزیابی شد. آنگاه شبکه هایی که بهترین نتایج, یعنی کمترین میانگین مربعات خطای برآورد در مرحله آزمون را داشتند, برای ساخت ترکیب های آنسامبلی انتخاب شدند. برای تعیین ضرایب شبکه های جز ترکیب های آنسامبلی خطی, سه روش میانگین گیری ساده, روش ترکیب خطی بهینه هاشم و روش غیرتحلیلی ترکیب خطی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک به کار برده شده و نتایج آنها با هم مقایسه شد. از مقایسه نتایج ترکیب ها با بهترین شبکه عصبی مصنوعی منفرد حاصل, مشخص شد که بهترین ترکیب آنسامبلی حاصل, ترکیبی چهار شبکه ای است که ضرایب شبکه های جز آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعیین شده است. این ترکیب توانسته میانگین مربعات خطای برآورد الگوهای آموزش و آزمون را به ترتیب 3.6 درصد و 11.2 درصد نسبت به بهترین شبکه عصبی منفرد کاهش دهد.
کلید واژه: سازند کنگان, تخلخل, نگارهای چاه, شبکه عصبی مصنوعی, روش آموزش مرتب سازی, ماشین کمیته ای, ترکیب آنسامبلی, الگوریتم ژنتیک

لینک کمکی