فایل ورد Word شناسايي همبسته هاي اجتماعي ميزان و دلايل موافقت يا مخالفت با ازدواج موقت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word شناسايي همبسته هاي اجتماعي ميزان و دلايل موافقت يا مخالفت با ازدواج موقت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :26

هدف پژوهش حاضر توصیف میزان و دلایل موافقت یا مخالفت با ازدواج موقت, و نیز کشف همبستگی بین میزان این موافقت یا مخالفت با برخی عوامل اجتماعی - جمعیتی آن است. این پژوهش در قالب یک تحقیق توصیفی و اکتشافی با روش پیمایش انجام شده و جامعه آماری آن, جمعیت 49-18 ساله شهرهای بابل و بابلسر بوده است که تعداد 336 نفر از آنان, از طریق شیوه نمونه گیری در دسترس, به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که سهم موافقان و مخالفان ترویج ازدواج موقت به عنوان راه حل مشکل ازدواج جوانان در جامعه, به ترتیب 9.4 و 57.4 درصد بوده است.هم چنین, 26.5 درصد از پاسخگویان در صورت فراهم بودن شرایط, تمایل به انجام ازدواج موقت داشته, در حالی که 58.3 درصد متمایل به این امر نبوده اند. مهم ترین دلایل این مساله عبارتند از: جلوگیری از انحراف جنسی, کمک به کاهش فشارهای مالی بر جوانان و کسب شناخت بیشتر برای ازدواج دائم؛ در حالی که سو استفاده مردان, سست شدن پایه های خانواده, و ترویج فساد جنسی به عنوان مهم ترین دلایل مخالفت ذکر شده است. در مجموع, یافته های تحقیق حاکی از آن است که ازدواج موقت عمدتا توسط مردان شاغل دارای درآمد بالا مورد استقبال قرار گرفته است؛ ضمن این که تفاوتی از این لحاظ بین جوانان با میانسالان و سالمندان, و مجردین با متاهلین مشاهده نمی شود. می توان چنین نتیجه گرفت که بین هدف دینی از طرح ازدواج موقت در جامعه, با کاربرد اجتماعی آن و میزان اقبال عمومی نسبت به آن شکافی وجود دارد که شاید به آسانی ترمیم پذیر نباشد.
کلید واژه: ازدواج, خانواده, ازدواج موقت, صیغه, متعه

لینک کمکی