فایل ورد Word مقايسه و بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و عمل به باورهاي ديني با سازگاري زناشويي در طلاب و دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه و بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و عمل به باورهاي ديني با سازگاري زناشويي در طلاب و دانشجويان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :17

مذهب و ایمان جنبه های مهم تجربه بشری هستند. بنابراین اهمیت دارد که به نقش باورهای مذهبی در زندگی زناشویی پرداخته شود. هدف این مطالعه مقایسه و بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و عمل به باورهای دینی با سازگاری زناشویی طلاب و دانشجویان بوده است. طرح این پژوهش علی - مقایسه ای بوده و آزمودنی ها شامل 200 نفر (50 زوج دانشجو و 50 زوج طلبه) بودند که با نمونه گیری در دسترس از دانشجویان دانشگاه یزد و مدارس علمیه یزد انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش, مقیاس جهت گیری مذهبی بهرامی, پرسشنامه معبد و سازگاری زناشویی (DAS) است.داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند بین جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد. سازگاری زناشویی با مذهب گرایی, همبستگی مثبت و با سازمان نایافتگی مذهبی, همبستگی منفی دارد. بین عمل به باورهای دینی و سازگاری زناشویی در هر دو گروه رابطه وجود دارد. همبستگی عمل به باورهای مذهبی با سازگاری زناشویی, بیشتر از همبستگی جهت گیری مذهبی با سازگاری زناشویی است. طلاب نسبت به دانشجویان از جهت گیری مذهبی, عمل به باورهای دینی و سازگاری زناشویی بالاتری برخوردارند و این سازگاری به دلیل داشتن توافق و ابراز محبت بالاتر از گروه دانشجویان نیست بلکه به دلیل رضایتمندی زناشویی بیشتر است. درنتیجه افراد مذهبی به دلیل باورهای مذهبی از رضایتمندی زناشویی و سازگاری بالاتری برخوردار هستند. هم چنین اعمال و باورهای مذهبی در افزایش رضایتمندی و سازگاری زناشویی, فرایند حل تعارض و گذشت و بخشندگی تاثیر دارند. همبستگی مثبت عمل به باورهای مذهبی, از طریق باورهای ضد طلاق و باور به این که خدا حامی زناشویی است توجیه می شود.
کلید واژه: جهت گیری مذهبی, عمل به باورهای دینی, سازگاری زناشویی, دانشجویان, طلاب

لینک کمکی