فایل ورد Word ارزيابي اثر عمليات آبخيزداري بر زمان پيش هشدار حوزه آبخيز گلابدره - دربند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارزيابي اثر عمليات آبخيزداري بر زمان پيش هشدار حوزه آبخيز گلابدره - دربند :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و تکنولوژي محيط زيست

تعداد صفحات :16

پیش بینی و هشدار سیلاب, قبل از وقوع آن یکی از راه های موثر کاهش خسارت سیل می باشد. در مقاله حاضر اثر عملیات آبخیزداری بر زمان پیش هشدار حوضه گلابدره - دربند با استفاده از مدل HEC-HMS مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور مدل فوق برای شرایط حوضه گلابدره - دربند واسنجی و صحت یابی گردیده است. واسنجی و صحت یابی مدل برای دوره های قبل و بعد از انجام عملیات آبخیزداری صورت پذیرفته و در هر دوره دو سیلاب و رگبار رخ داده موجود, مورد استفاده قرار گرفته است. بر مبنای مدل واسنجی و صحت یابی شده, شبیه سازی سیلاب های با دوره بازگشت مختلف انجام یافته و پس از تعیین حد آستانه هشدار سیلاب, زمان پیش هشدار این سیلاب ها برآورد گردید. مقایسه زمان پیش هشدار سیلاب های با دوره بازگشت مختلف, در دوره های قبل و بعد از انجام عملیات آبخیزداری نشان داد که تغییر کاربری اراضی ناشی از عملیات آبخیزداری منجر به افزایش زمان پیش هشدار سیل در دوره بازگشت های مختلف گردیده است. به طوری که مقدار آن برای سیلاب 50 ساله از 11 دقیقه به 15 دقیقه (در حدود 26%) افزایش یافته است. این در حالی است که با افزایش دوره بازگشت مدت زمان هشدار سیل کاهش می یابد.
کلید واژه: زمان پیش هشدار, عملیات آبخیزداری, گلابدره – دربند, مدل HEC-HMS, مهار سیلاب

لینک کمکی