فایل ورد Word بررسي جذب بيولوژيکي يون (Co (II از محلول هاي آبي توسط جلبک گراسيلاريا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي جذب بيولوژيکي يون (Co (II از محلول هاي آبي توسط جلبک گراسيلاريا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و تکنولوژي محيط زيست

تعداد صفحات :10

از جلبک قرمز دریایی Gracilaria corticota. به عنوان جاذب بیولوژیکی برای حذف کاتیون Co2+ در سیستم پیوسته استفاده گردیده است. آزمایش ها طی چند مرحله و درون ستون شیشه ای پر شده به طول 35 cm با قطر داخلی 2cm انجام شده است. اثر پارامترهایی مانند غلظت اولیه محلول, pH, مقادیر مختلف جاذب (2.5 و 3.5 گرم) در زمان ماندگاری 15, 30 و 45 دقیقه در دمای آزمایشگاه (حدود 23oC) مورد بررسی قرار گرفت. محلول کبالت به کار رفته (6H2O, Co (NO3)2) با غلظت های اولیه 150 ppm, 100 و 50 بوده است. بیشترین میزان جذب یون کبالت در pH=7 به ترتیب %69.01 و %83.52 و %92.53 مشاهده گردید. با افزایش زمان از 15 دقیقه به 45 دقیقه میزان جذب افزایش می یابد, به طوری که بیشترین میزان جذب در 15 دقیقه اول صورت می گیرد. غلظت نهایی یون ها در هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمی (GBC-932) مشاهده گردید گراسیلاریای غیر زنده طبق قانون جذب لانگمور عمل کرده است و بررسی های سینتیکی نیز نشان داد که جذب کبالت توسط جلبک, از مدل جذب سینتیکی درجه دوم پیروی می کند.
کلید واژه: جذب بیولوژیکی, جلبک گراسیلاریا, مدل های لانگمور و فرندلیچ, فلز کبالت

لینک کمکی