فایل ورد Word بررسي ديدگاه کشاورزان در خصوص تغييرات آب و هوا و استراتژي هاي سازگاري (مطالعه موردي: شهرستان کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي ديدگاه کشاورزان در خصوص تغييرات آب و هوا و استراتژي هاي سازگاري (مطالعه موردي: شهرستان کرمانشاه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي روستايي

تعداد صفحات :24

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد در کشور به شمار می آید و به شدت به تغییرات آب و هوا وابسته است. تغییرات آب و هوا بر الگوهای کشت, دسترسی به آب و تا اندازه ای بر عملکرد محصول تاثیر می گذارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر به کارگیری استراتژی های سازگاری از سوی کشاورزان در برابر تغییرات آب وهوایی است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق 5764 بهره بردار کشاورز بودند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970), حجم نمونه 362 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه, از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب استفاده گردید. نتایج توصیفی مطالعه نشان داد که تعداد زیادی از کشاورزان معتقدند که دما افزایش و بارش کاهش یافته است و اکثریت پاسخگویان عملیات مدیریت کشاورزی را در پاسخ به تغییرات شرایط آب و هوایی تغییر داده اند. به علاوه نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که 6 عامل تجربه کشاورزی, دسترسی به اعتبارات, اندازه زمین, دسترسی به خدمات ترویج, حاصلخیزی خاک و دارا بودن شغل جانبی به ترتیب به عنوان مهم ترین عامل های تاثیرگذار بر به کارگیری استراتژی های سازگاری شناسایی شدند.
کلید واژه: کشاورزی, تغییر آب و هوا, استراتژی های سازگاری, بارندگی

لینک کمکی