فایل ورد Word بررسي نقش مشارکت مردم در کشاورزي پايدار نواحي روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي دهستان ايجرود بالا، شهرستان ايجرود، استان زنجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي نقش مشارکت مردم در کشاورزي پايدار نواحي روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي دهستان ايجرود بالا, شهرستان ايجرود, استان زنجان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي روستايي

تعداد صفحات :32

کشاورزی پایدار در دانش بهره برداری از منابع در فرایند تولید خلاصه می شود. شکل گیری این نظام مستلزم فراهم سازی بسترهای لازم برای آموزش و انعطاف پذیری فکری و تحرک اندیشه در بهره برداران است. رهیافت مشارکت می تواند به عنوان عامل موثر, نقش مهمی در ایجاد دانش و شکل گیری نگرش پایدار در کشاورزان ایفا کند. مقاله حاضر سعی دارد با رویکردی جامع و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل نقش مشارکت در کشاورزی پایدار 14 سکونتگاه روستایی دهستان ایجرود بالا در شهرستان ایجرود بپردازد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه, حجم نمونه 330 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب SPSS انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که سطح مشارکت با میانگین 2.27 پایین تر از حد مورد انتظار است. در این بین نتایج به دست آمده مشخص می سازند که بین آگاهی و دانش, تعهد و مسوولیت پذیری و تصمیم گیری عقلایی ارتباط مستقیمی برقرار است, به گونه ای که این سازوکار یا مکانیسم ارتباط مستقیم مشارکت و کشاورزی پایدار را توجیه می کند. ضریب همبستگی 0.557 با سطح معناداری 0.038 در آزمون همبستگی اسپیرمن موید این امر است. بر همین اساس به منظور بهبود وضعیت کشاورزی پایدار در روستاها, توجه به مقوله مشارکت به عنوان فراگرد تولید دانش اجتناب ناپذیر می نماید.
کلید واژه: مشارکت, دانش و آگاهی, تعهد و مسوولیت پذیری, تصمیم گیری عقلایی, کشاورزی پایدار, ایجرود بالا

لینک کمکی