فایل ورد Word مناسبات جنسيتي درفضاهاي روستايي و تاثير آن بر مشارکت زنان (مطالعه مقايسه اي دهستان مريدان شهرستان لنگرود استان گيلان و دهستان هولي شهرستان پاوه استان کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مناسبات جنسيتي درفضاهاي روستايي و تاثير آن بر مشارکت زنان (مطالعه مقايسه اي دهستان مريدان شهرستان لنگرود استان گيلان و دهستان هولي شهرستان پاوه استان کرمانشاه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي روستايي

تعداد صفحات :27

برای درک بهتر ویژگی های روستایی به شناخت عمیق تری از فضای روستایی که در آن روابط اجتماعی و مناسبات جنسیتی به خوبی قابل درک باشد, نیاز است. مکان های روستایی همانند دیگر مکان های جغرافیایی فضاهایی به شدت جنسیتی هستند و تمامی رفتارها و عملکردها بازتابی از نگرش ها, عقاید و دیدگاه های در خصوص جایگاه و نقش ها و وظایف دو جنس است. پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیل جنسیتی به دنبال شناخت تاثیر فضاهای جغرافیایی حاکم بر روستاها بر نوع نگرش به کار زنان و مشارکت آنان است. روش به کار رفته در تحقیق, پیمایشی توصیفی است و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسبه شد و با رقم 0.88 برای گویه های مربوط به مشارکت زنان, با رقم 0.93 برای نگرش مردان به کار زنان و با رقم 0.90 برای نگرش زنان به کار خود, مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق, زنان و مردان ساکن در روستای دهستان مریدان از توابع شهرستان لنگرود و دهستان هولی از توابع شهرستان پاوه بوده اند. از مجموع جامعه آماری, 124 نفر از شهرستان لنگرود و 106 نفر از شهرستان پاوه انتخاب شدند. نتایج و تحلیل آزمون ها در SPSS نشان داد که تفاوت معنی داری بین زنان شهرستان های لنگرود و پاوه در خصوص نگرش شان به حقوق اجتماعی و وظایف شان وجود دارد. همچنین بین نگرش مثبت زنان به خود, تمایل زنان به شرکت در کلاس های آموزشی, تمایل و نگرش مثبت مردان به فعالیت زنان با متغیر مشارکت زنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. فرضیه پژوهش مبنی بر تفاوت در نگرش های موجود در مورد کار و مشارکت زنان, تایید می شود.
کلید واژه: مناسبات جنسیتی, فضاهای روستایی, مشارکت زنان, نگرش مردان, پاوه, لنگرود

لینک کمکی