فایل ورد Word بررسي طرح نمايشي و معيارهاي دراماتيزه شدن در مقامات حريري (بر مبناي سه مقامه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي طرح نمايشي و معيارهاي دراماتيزه شدن در مقامات حريري (بر مبناي سه مقامه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زبان و ادبيات عربي (مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد)

تعداد صفحات :33

آثار ادبی, به ویژه ادبیات داستانی, از جمله منابع گوناگونی است که در هنر تئاتر به منظور نگارش نمایشنامه مورداستفاده قرار می گیرد. این آثار, در اغلب موارد, تمام خصوصیات یک داستان تئاتری خوب را دارند. (طرح) یک نمایشنامه می تواند با یکی از این سه منبع آغاز شود: 1- (درون مایه) ای که بتوان به تصویر کشید؛ 2- (دست مایه) ای که بتوان بسط داد؛ 3- (شخصیت) هایی که به صورت دراماتیک درگیر شوند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی طرح نمایشی و معیارهای دراماتیزه شدن در سه مقامه از مقامات حریری هستیم. دراماتیزه کردن یک قصه به معنی استفاده از ویژگی های بالقوه نمایشی آن, ازبین بردن کاستی های اثر و بازنویسی داستان به صورت مناسب با موقعیت جدید است.مقامات حریری (495-504 ه. ق.) مشتمل بر پنجاه حکایت درام گونه است, حکایت هایی کوتاه با درون مایه و موضوع واحد که با استمداد از واقعیت های جامعه و با ترسیم شخصیت های خیالی و با استفاده از گفت وگوهای شبه نمایشی به رشته تحریر درآمده است.با بررسی سه مقامه از مقامات حریری, مشخص می شود که آن ها دارای درون مایه, دست مایه, موقعیت و شخصیت دراماتیک هستند و بین شخصیت های این مقامه ها مجادله و کشمکشی دراماتیک درجریان است. طرح های نمایشی این مقامه ها می توانند برای نمایشنامه نویسی یا ساخت نمایش مورد استفاده درام نویسان قرار گیرند. برای دراماتیزه کردن مقامه ها باید درون مایه ای مطابق با سلیقه مخاطبان امروزی از آن ها اقتباس کرد و در طرح و موقعیتی جدید آن ها را به گونه ای نمایشی بازنویسی نمود, زیرا هدف افزودن چیزی به گذشته است, نه تکرار آن.
کلید واژه: موقعیت دراماتیک, دراماتیزه کردن, شخصیت پردازی, مقامه, مقامات حریری

لینک کمکی