فایل ورد Word سنجش و بررسي سطح توسعه بازار کار مناطق روستايي استان هاي کشور طي برنامه چهارم توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word سنجش و بررسي سطح توسعه بازار کار مناطق روستايي استان هاي کشور طي برنامه چهارم توسعه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي روستايي

تعداد صفحات :27

یکی از دلایلی که برای تبیین مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و به خصوص در مراحل گذار اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ارائه گردیده, دستیابی به شغل و شغل بهتر است. این موضوع بر اساس داده های اقتصاد ایران نیز مصداق دارد و با مدل های ارائه شده برای مهاجرت و به ویژه مدل هریس و تودارو, که دلیل عمده مهاجرت از روستا را دستیابی به شغل بهتر و درنتیجه درآمد انتظاری بالاتر در مناطق شهری می داند, تطابق دارد. بر این اساس, تفاوت سطح توسعه بازار کار در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری و روند تغییرات آن می تواند شاخصی از روند و شدت مهاجرت بین این مناطق را به دست دهد و از این رو, شناخت و رتبه بندی مناطق روستایی از حیث توسعه بازار کار اهمیت می یابد. تعیین و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی به تفکیک استان های کشور, هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای تعیین سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی, از چهار شاخص اساسی نرخ بیکاری, سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص, سهم اشتغال در بخش خصوصی و سهم اشتغال در بخش صنعت استفاده گردیده و برای تلفیق آنها از روش های تحلیل چندمتغیره تحلیل عاملی و برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل (TOPSIS) در دوره زمانی برنامه چهارم توسعه استفاده شده است. در مجموع, نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان ها در طول برنامه چهارم توسعه تغییر چندانی نیافته و این درحالی است که همان تغییرات اندک در میزان توسعه یافتگی مناطق نیز به روش تعیین آن بستگی داشته است. درحالی که مقایسه سطح توسعه مناطق روستایی در سال ابتدایی و انتهایی برنامه توسعه چهارم با روش تحلیل عاملی نشان از گرایش مناطق روستایی استان ها به سمت توسعه بیشتر دارد, نتایج حاصل از روش TOPSIS کاهش در سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان ها را به تصویر می کشد.
کلید واژه: توسعه بازار کار, مناطق روستایی, شاخص های بازار کار, روش تحلیل عاملی, روش تاپسیس

لینک کمکی