فایل ورد Word مباني فقهي و حقوقي جواز تغيير جنسيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مباني فقهي و حقوقي جواز تغيير جنسيت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فقه پزشکي

تعداد صفحات :40

از آنجا که در سیستم حقوقی اسلام, بخشی از احکام متأثر از جنسیت انسان است و در احکام زیادی همچون دیه, ارث, حضانت, بلوغ, حج, ارتداد و ... می توان تمایز بین حقوق دو جنس را مشاهده نمود, لذا شناخت جنسیت و حقوق و تکالیف فردی که موضوع حق قرار می گیرد در این سیستم بسیار اهمیت می یابد.برای رسیدن به این شناخت لازم است امکان یا عدم امکان این تغییر بررسی شود و در صورت صدور جواز آن توسط فقها, ضروری است مبانی فقهی این تغییر مورد تحلیل قرار گیرد. با تدقیق در احکام و قواعد فقهی می توان گفت: حق تغییر جنسیت در صورتی برای فرد مکلف ایجاد می شود که به منظور معالجه باشد و یا در تغییر دادن, مصلحت لزوم آور و مهم تر دیگر وجود داشته باشد. احکام مربوط به شخص تغییر جنسیت داده در فقه و حقوق تابع هویت جنسی اوست و موضوع شناسی در مسأله تغییر جنسیت بر عهده پزشک است و به دنبال آن فقیه, حکم موضوع مربوطه را صادر می کند. لذا از آنجا که مسأله (تغییر جنسیت) از امور نوپای علم پزشکی می باشد, لزوم تصریح به حقوق و تکالیف این افراد در فقه ما آشکار می شود و فقه شیعی نیز که عهده دار اداره امور زندگی بشر است می بایست پاسخ های متناسب را مرتبط با موضوع مطرح کند و برای فراهم آمدن زمینه پاسخگویی به حقوق و تکالیف این افراد, ضروری است مبانی بحث مورد تدقیق قرار گیرد که موضوع این مقاله نیز به بررسی مبانی این مسأله اختصاص پیدا کرده است. در این مقاله پس از بررسی مفهوم تغییر جنسیت و اقسام آن, خاستگاه این بحث در اجتهاد شیعی را مورد تحلیل وبررسی قرار می دهیم.
کلید واژه: جنسیت, تغییر جنسیت, دوجنسی, اختلال هویت جنسی, خنثی

لینک کمکی