فایل ورد Word ليشمانيوز جلدي در شهرستان گنبدکاووس (89-1388)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ليشمانيوز جلدي در شهرستان گنبدکاووس (89-1388) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: لیشمانیوز جلدی یکی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است که به وسیله گونه های مختلف پشه خاکی منتقل شده و یکی از مهم ترین معضلات بهداشتی در ایران است. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در شهرستان گنبدکاووس انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی گذشته نگر روی دو گروه شامل 1799 بیمار (995 نفر مذکر و 804 نفر مؤنث) مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان گنبدکاووس در سال های 89-1388 و 100 خانوار با جمعیتی معادل 549 نفر (278 نفر مذکر و 271 نفر مؤنث) از جمعیت یک روستا به روش تصادفی با انتخاب از یکی از روستاهای شهرستان گنبد کاووس برای بررسی وضعیت زخم حاد و اسکار در بهمن ماه 1389 انجام شد. اطلاعات مربوط به بیماران شامل سن, جنس, محل سکونت, تعداد و محل زخم, ماه و سال بروز و تشخیص بیماری ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-13 و آزمون Chi-Square تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از 1799 بیمار مورد مطالعه 55.3 درصد مذکر و 44.7 درصد مؤنث بودند (P<0.05). 85.7 درصد ساکن روستا و 14.3 درصد ساکن شهر بودند ((P<0.05. بیشترین فراوانی بیماری در گروه سنی 9-0 سال (41.2 درصد) بود (P<0.05). و بیشترین ضایعات (42.3 درصد) روی دست بود. 37.9 درصد مبتلایان یک زخم داشتند. بالاترین میزان بروز بیماری ( 45.6درصد) در ماه مهر اتفاق افتاده بود. در 100 خانوار بررسی شده (50.6 درصد مذکر و 49.4درصد مؤنث) 22 نفر (4 درصد) زخم حاد و 432 نفر (78.6 درصد) اسکار بیماری لیشمانیوز جلدی داشتند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده بومی شدن بیماری لیشمانیوز جلدی شهرستان گنبدکاووس در سال 1389 است. همچنین وضعیت اندمیسیته بیماری در این منطقه به حالت هیپواندمیک است.
کلید واژه: لیشمانیوزجلدی, اپیدمیولوژی, گنبدکاووس, استان گلستان

لینک کمکی