فایل ورد Word مقايسه معادله فريدوالد و روش اندازه گيري مستقيم در تعيين سطح سرمي LDL-C

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه معادله فريدوالد و روش اندازه گيري مستقيم در تعيين سطح سرمي LDL-C :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر (CHD), متناسب با افزایش غلظت لیپوپروتئین LDL-C است. با توجه به گستردگی استفاده از معادله فریدوالد در تخمین میزان LDL-C در اغلب آزمایشگاه های کشور, این مطالعه به منظور کاربرد معادله اصلی و تصحیح شده فریدوالد در تعیین سطح سرمی LDL-C در مقایسه با روش اندازه گیری مستقیم انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی 598 نفر (226 مرد و 372 زن) از مراجعین به آزمایشگاه بیمارستان امام علی (ع) شهرستان اندیمشک برای ارزیابی صحت سلامت در سال 1388 انجام شد. از شرکت کنندگان در مطالعه 8 میلی لیتر نمونه خون ناشتا اخذ شد. کلسترول تام (میلی گرم در دسی لیتر), تری گلیسرید (میلی گرم در دسی لیتر), HDL-C (میلی گرم در دسی لیتر) و LDL-C (میلی گرم در دسی لیتر) سرم با استفاده از کیت های شرکت پارس آزمون اندازه گیری شدند. برای تخمین میزان LDL-C از معادله فریدوالد (Friedwald) با مقدار K معادل 3, 3.5 و 5 استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-18 و آزمون های ANOVA و Pearson correlation coefficient تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از مجموع 598 نمونه سرم جمع آوری شده؛ 37.8درصد به مردان و 62.2درصد به زنان اختصاص داشت. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 10.77±38.08 سال بود. کمترین محدوده سنی 21 سال و بیشترین محدوده سنی 77 سال بود. میانگین و انحراف معیار تری گلیسرید با مقادیر مساوی و یا کمتر از 150, 300-201 و 400-301 میلی گرم دردسی لیتر در معادله فریدوالد با احتساب K مساوی 5 به ترتیب 8.79±13.01-, 13.17±17.11- و 18.54±18.63- و با احتساب K مساوی 3 به ترتیب 12.04±0.39-, 18.55±0.078- و 25.55±0.04 تعیین شد. همچنین با احتساب K مساوی 3 برای تری گلیسرید 200-151 میلی گرم دردسی لیتر 10.54±9.72- و با احتساب K مساوی 3.5 برابر 13.70±0.82 تعیین شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که نتایج حاصل از مقایسه روش مستقیم اندازه گیری و محاسبه شده LDL-C از طریق معادله فریدوالد در محدوده های تری گلیسرید مساوی و یا کمتر از 150, 200-151, 300-201 و 400-301 میلی گرم دردسی لیتر, دارای ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب 0.982, 0.991, 0.991 و 0.975 تعیین شد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش اندازه گیری مستقیم LDL-C به معادله فریدوالد برتری دارد. چنانچه استفاده از روش اندازه گیری مستقیم LDL-C مقدور نباشد؛ استفاده از معادله تصحیح شده فریدوالد K) مساوی 3) توصیه می گردد.
کلید واژه: LDL-C, اندازه گیری مستقیم, معادله فریدوالد

لینک کمکی