فایل ورد Word اثر هم افزايي نانو ذرات نقره به همراه عصاره اتانولي اکاليپتوس بر تعداد کولوني هاي قارچ آسپرژيلوس نيجر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثر هم افزايي نانو ذرات نقره به همراه عصاره اتانولي اکاليپتوس بر تعداد کولوني هاي قارچ آسپرژيلوس نيجر :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: یکی از زمینه های کاربردی نانوبیوتکنولوژی استفاده از نانو ذرات نقره (Nanosilver particles) است. این نانو ذرات دارای خاصیت ضدباکتری و ضدقارچ می باشند و می توان از درمان های ترکیبی استفاده نمود. این مطالعه به منظور تعیین اثر هم افزایی نانوذرات نقره و عصاره اتانولی اکالیپتوس در مهار رشد قارچ آسپرژیلوس نیجر انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی برای کشت قارچ آسپرژیلوس نیجر, از محیط کشت (Potato Dextrose Agar) PDA استفاده شد. برای مقایسه اثر هم افزایی نانوذرات نقره و عصاره اتانولی اکالیپتوس, پنج گروه آزمایش و یک گروه کنترل در نظر گرفته شد. به محیط کشت گروه اول نانوذرات نقره با غلظت50 ppm ؛ گروه دوم نانوذرات نقره با غلظت12.5 ppm ؛ گروه سوم عصاره 100 درصد اتانولی اکالیپتوس؛ گروه چهارم عصاره 100 درصد اتانولی اکالیپتوس به همراه نانوذرات نقره با غلظت12.5 ppm و گروه پنجم عصاره 100 درصد اتانولی اکالیپتوس به همراه نانوذرات نقره با غلظت 50 ppm اضافه شد و گروه کنترل آب مقطر دوبار تقطیر دریافت کرد. بعد از گذشت 8 و 24 روز تعداد کولونی ها در محیط های کشت مقایسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-15 و آزمون ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: تعداد کولونی های قارچ آسپرژیلوس نیجر 8 روز بعد از تیمار از 200 عدد در گروه کنترل به 90, 75, 55 و 43 به ترتیب در گروه نانوذرات نقره به تنهایی در غلظت12.5 ppm , گروه نانوذرات نقره به تنهایی در غلظت50 ppm , گروه نانوذرات نقره در غلظت50 ppm همراه با عصاره اتانولی اکالیپتوس و گروه عصاره 100 درصد اتانولی اکالیپتوس کاهش معنی داری یافت ((P<0.05. تعداد کولونی های قارچ آسپرژیلوس نیجر 24 روز بعد از تیمار از 200 عدد در گروه کنترل به 42, 14 و 2 به ترتیب در گروه های عصاره 100 درصد اتانولی اکالیپتوس, نانوذرات نقره در غلظت 12.5ppm همراه با عصاره اتانولی اکالیپتوس و نانوذرات نقره در غلظت50ppm همراه با عصاره اتانولی اکالیپتوس کاهش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که نانوذرات نقره در غلظت 50ppm به همراه عصاره اتانولی اکالیپتوس باعث کاهش تعداد کولونی های قارچ آسپرژیلوس نیجر می شود.
کلید واژه: نانو ذرات نقره, اکالیپتوس, آسپرژیلوس نیجر

لینک کمکی