فایل ورد Word ارزيابي چگونگي ارتقاء سطح يادگيري دانشجويان مهندسي معماري در فراگيري مفاهيم سازه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارزيابي چگونگي ارتقا سطح يادگيري دانشجويان مهندسي معماري در فراگيري مفاهيم سازه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آموزش عالي ايران

تعداد صفحات :27

پژوهش حاضر به بررسی میزان رشد یادگیری دانشجویان مهندسی معماری در فراگیری مفاهیم پایه در سازه از طریق روش های متداول و مقایسه آن با یک روش پیشنهادی می پردازد. بر این اساس پاسخ سوال های زیر در انجام این پژوهش مد نظر است:1- آیا همسانی یا سطوح معناداری بین میزان رشد یادگیری دانشجویان از طریق شیوه های مورد مطالعه مشاهده می شود؟2- آیا ساخت ماکت از پروژه های اجرایی اختلاف معناداری در رشد یادگیری مفاهیم سازه توسط دانشجویان نسبت به کلاس های تئوری ایجاد می نماید؟3- نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به موثرترین شیوه آموزش مفاهیم سازه به دانشجویان معماری چیست؟ و آیا این نگرش منطبق بر یافته های پژوهش می باشد؟روش تحقیق در این پژوهش به صورت مطالعه میدانی (Field Trial) بوده که برای تحلیل یافته ها از شاخصهای آماری میانگین و انحراف معیار با فاصله اطمینان 95% و خطای مطالعه (P<0.05) استفاده شده است. همچنین برای مقایسه میانگین کمیت های جوامع مورد بررسی به تفکیک از آزمونهای (TTest Paired TTEST, و Anova) استفاده شده است و نهایتا نمودارها به کمک نرم افزار Excel استخراج گردید.نتایج حاصل نشان دهنده آن است که میانگین میزان پاسخگویی دانشجویان به سوالات در روش بهره گیری از طبیعت بیشتر از روش های دیگر بوده است. حال آنکه کاربرد روش های تئوری و ساخت ماکت, اختلاف قابل توجهی را در ایجاد رشد یادگیری دانشجویان نشان نداده است.
کلید واژه: ارزشیابی, رشد یادگیری, مهندسی معماری, مفاهیم سازه, روش های آموزشی

لینک کمکی