فایل ورد Word ارائه يک مدل جامعه شناختي به منظور افزايش توليد علمي در اجتماعات علمي (مطالعه موردي دانشگاه اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word ارائه يک مدل جامعه شناختي به منظور افزايش توليد علمي در اجتماعات علمي (مطالعه موردي دانشگاه اصفهان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آموزش عالي ايران

تعداد صفحات :38

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت دقیق و علمی عوامل جامعه شناختی موثر بر تولید علمی اعضای اجتماعات علمی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است.در ابتدا رویکردهای مختلف مورد استفاده در مطالعه تولید علمی و همچنین مفهوم و تاریخچه اجتماع علمی مورد بررسی قرار گرفته, سپس عوامل موثر بر تولید علمی از دیدگاه نظریه پردازان اجتماع علمی (همچون رندل کالینز, هاگستروم, کوهن, لاتور و ولگار) شناسایی شده است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایش می باشد و از شیوه نمونه گیری سهمیه ای استفاده شده است. جامعه آماری, کلیه اعضای هیات علمی, دانشجویان دکترا و 90-1389 می باشند که تعدادشان برابر با 2865 نفراست و از میان آنها 340 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.مهم ترین نتایج این پژوهش عبارتند از: در میان گروه های تحصیلی, گروه علوم پایه بالاترین میزان تولید علمی و گروه فنی و مهندسی پایین ترین تولید علمی را به خود اختصاص داده اند. متغیرهای (میزان تعاملات و ارتباطات), (انرژی احساسی) و (اجماع معرفتی) نیز یک رابطه مثبت و معنادار را با تولید علمی نشان می دهند. اما در مدل رگرسیونی متغیر (فضای توجه نمادین) تاثیرگذاری معناداری را بر تولید علمی نشان نداد و از معادله حذف شد. مدل معادله ساختاری تدوین شده نیز شاخص های برازش مطلوبی را کسب کرد و به این ترتیب می تواند به عنوان یک مدل پیشنهادی به منظور افزایش تولید علمی در دانشگاه ها ارائه شود.
کلید واژه: تولید علمی, اجتماع علمی, شعایر تعاملی, انرژی احساسی, فضای توجه نمادین, اجماع معرفتی

لینک کمکی