فایل ورد Word بررسي چند شکلي ژن لپتين در گاوهاي نر هلشتاين ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي چند شکلي ژن لپتين در گاوهاي نر هلشتاين ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و پژوهش علوم دامي

تعداد صفحات :9

برای تعیین چندشکلی در ژن لپتین گاو و بررسی ارتباط آن با صفات تولید, از DNA تعداد 59 راس گاو نر پروف شده داخل کشور که در آزمایشگاه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور استخراج گردید, استفاده شد. با استفاده از روشPCR , یک قطعه با اندازه 581 جفت باز از ژن لپتین (شامل اگزون دو, قسمتی از اینترون یک و قسمتی از اینترون دو) تکثیر شد. سپس با استفاده از آنزیم برش دهنده Bsec1, قطعه مورد تکثیر هضم شد. چندشکلی مورد نظر یک جانشینی یک نوکلئوتیدی (تبدیل آدنین (A) به تیمین ((T) در موقعیت 413 قطعه مورد تکثیر می باشد که منجر به تبدیل اسید آمینه تیروزین (tAt) به فنیل آلانین (tTt) می شود. در شکل وحشی (آلل(A , یک جایگاه شناسایی (ATCGAT) برای آنزیم برش دهنده Bsecl وجود دارد که قطعه مورد تکثیر را در آن ناحیه برش می دهد و دو قطعه با اندازه های 169 و 412 جفت باز حاصل می شود. در آلل جهش یافته (آلل T), قطعه مورد نظر برش نمی خورد و بنابراین یک قطعه با اندازه 581 جفت باز حاصل می شود. در تحقیق حاضر, هر سه نوع باند با اندازه های 169, 412 و 581 جفت باز مشاهده شد که وجود چندشکلی را در جامعه مورد مطالعه نشان می دهد. دو ژنوتیپ AA و AT به ترتیب با تعداد 58 و یک نمونه در این جامعه مشاهده شد. فراوانی آلل وحشی (A), 99.15درصد و فراوانی آلل جهش یافته (T), 0.85 درصد بود. نتایج سایر تحقیقات نیز کم بودن فراوانی آلل جهش یافته (T) را در نژادهای مختلف نشان می دهد.
کلید واژه: ژن لپتین, روش PCR, گاوهای نر هلشتاین

لینک کمکی