فایل ورد Word مطالعه اثر پاكوتاه كنندگي پاكلوبوترازول بر روي گل مريم .Polianthes tuberose L و امكان توليد آن به شكل گلداني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مطالعه اثر پاکوتاه کنندگي پاکلوبوترازول بر روي گل مريم .Polianthes tuberose L و امکان توليد آن به شکل گلداني :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :9

پاکلوبوترازول مهم ترین ترکیب تریازولی می باشد که در برخی از محصولات به عنوان کندکننده رشد به کار می رود. در این تحقیق, تاثیر روش های کاربرد و غلظت پاکلوبوترازول به منظور کنترل ارتفاع گیاه و تولید گلدانی گل مریم مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول, پیازهای مریم قبل از کشت در محلول پاکلوبوترازول با غلظت های 25, 50, 75 و 100 میلی گرم در لیتر و بمدت زمان 10, 20, 30 دقیقه فرو برده شده و سپس در گلدان کشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. در آزمایش دوم, گیاهان در مرحله ای که 20 سانتی متر ارتفاع و برگهای کاملا توسعه یافته داشتند, با غلظت های 0, 15, 30, 45, 60 و 75 میلی گرم در لیتر پاکلوبوترازول در غالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که بلندترین گیاهان (54.54 و 60.40 سانتی متر) به ترتیب در آزمایش فروبری و محلول پاشی, گیاهان شاهد می باشند. سریعترین زمان گل دهی (107.3 روز) نیز در گیاهان شاهد دیده شد در حالی که گلدهی با کاربرد پاکلوبوترازول با غلظت 100 میلی گرم در لیتر تا 122.2 روز به تاخیر افتاد. صفات طول خوشه, طول ساقه و تعداد گلچه در هر دو روش فروبری پیاز قبل از کشت و محلول پاشی تحت تاثیر غلظت پاکلوبوترازول کاهش یافتند. نتایج این آزمایش نشان داد که پاکلوبوترازول توانسته است اندازه گیاه را متناسب با اندازه گلدان کنترل کند.
کلید واژه: گل مریم, پاکلوبوترازول, روش کاربرد

لینک کمکی