فایل ورد Word جداسازي و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي سويه هاي کلبسيلا پنومونيه زير گونه رينواسکلروماتيس جدا شده از پودر شيرخشک مصرفي نوزادان در بخش NICU

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word جداسازي و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي سويه هاي کلبسيلا پنومونيه زير گونه رينواسکلروماتيس جدا شده از پودر شيرخشک مصرفي نوزادان در بخش NICU :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : زيست فناوري ميکروبي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس, کوکوباسیل گرم منفی و غیر متحرک در خانواده انتروباکتریاسیه می باشد که در محیط یافت می شود و به عنوان بخشی از فلور طبیعی پوست, مجراهای تنفسی و معدی روده ای انسان ها و حیوانات ایفای نقش می نماید. شیر و فرآورده های آن ممکن است منابع مهمی از گونه های بیماریزا کلبسیلا باشند. هدف از این مطالعه جداسازی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس جدا شده از پودرهای شیرهای خشک مصرفی نوزادان در بخش NICU می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی تعداد 125 نمونه پودر شیر خشک که جهت تغذیه نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان ها مورد بررسی قرار گرفتند. جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم بر اساس روشاستاندارد FDA انجام شد. حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده بر اساس پروتکل ارائه شده توسط سازمان استاندارهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI 2011) با روش استاندارد انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه مقطعی از تعداد 125 نمونه پودر شیر خشک مورد بررسی 3 نمونه (%2.4) از نظر آلودگی به کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس مثبت بودند. نتایج حاصل از تست حساسیت ضد میکروبی نشان داد که همه جدایه ها به آنتی بیوتیک های آمیکاسین, سفوتاکسیم, نالیدیکسیک اسید, تیکارسیلین, کلرامفنیکل, سیپروفلوکساسین, و مینوسایکلین حساس (100 درصد) می باشند.نتیجه گیری: آگاهی از گونه های کلبسیلا مقاوم به دارو در صنعت غذایی دارای اهمیت فراوانی می باشد, زیرا در صورت عدم کنترل ارگانیسم های مقاوم به دارو ممکن است این باکتری ها از طریق پودرهای شیر خشک, شیر و محصولات آن به جامعه انسانی منتقل می گردند.
کلید واژه: شیر خشک, کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس, حساسیت آنتی بیوتیکی

لینک کمکی