فایل ورد Word بررسي اثر سطوح تراکم کاشت بر عملکرد و کيفيت ميوه توت فرنگي رقم سلوا در سيستم کشت بدون خاک عمودي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي اثر سطوح تراکم کاشت بر عملکرد و کيفيت ميوه توت فرنگي رقم سلوا در سيستم کشت بدون خاک عمودي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم باغباني (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :8

در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم سلوا, تحقیقی در گلخانه و آزمایشگاه های گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران طی سال های 1384 -1383 اجرا گردید .در این آزمایش, نشا های توت فرنگی داخل حفره هایی که بر روی کیسه های پلاستیکی استوانه ای شکل (ستون) تعبیه شده بودند, به صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی کشت شدند. در هر ستون 16 یا 24 بوته کشت گردید و فاصله بین ستون ها 100 و 75 سانتی متر در نظر گرفته شد و آزمایش در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که تراکم بوته در هر ستون بر عملکرد تک بوته و فاصله بین ستون ها برعملکرد تک بوته و عملکرد هر ستون تاثیر معنی دار داشت. میزان عملکرد تک بوته در تراکم 16 بوته روی ستون نسبت به تراکم 24 بوته روی ستون بیشتر بود و در فاصله 100 سانتی متر نسبت به فاصله 75 سانتی متر بین ستونها, افزایش عملکرد در هر بوته و در هر ستون مشاهده گردید. در روی هر ستون, در گیاهان یک چهارم بالایی نسبت به گیاهان یک چهارم پایینی آن ستون, میزان عملکرد تک بوته حدود 50 گرم و عملکرد کل بوته ها حدود 300 گرم افزایش نشان داد. در مجموع, علیرغم عملکرد کمتر تک بوته ها در تراکم 24 بوته در روی هر ستون و فاصله 75 سانتی متر بین ستون ها , عملکرد کل آن ها نسبت به تراکم 16 بوته روی هر ستون و فاصله 100 سانتی متر بین ستون ها افزایش نشان داد. تیمارهای مورد نظر بر بیشتر صفات کیفی اندازه گیری شده از جمله طول و قطر میوه, میزان ویتامین ث, pH, مواد جامد محلول (TSS), درجه اسیدیته (TA), شاخص طعم میوه (TSS/TA) و ... تاثیر معنی داری نداشتند. با این حال کلیه موارد فوق در تیمار 16 بوته و فاصله 100 سانتی متر نسبت به تیمارهای دیگر برتری نشان داد.
کلید واژه: توت فرنگی, سلوا, تراکم کاشت, کشت عمودی, عملکرد, کیفیت

لینک کمکی