فایل ورد Word بررسي اثر همخوني بر صفات اقتصادي پيله در ده لاين تجاري کرم ابريشم ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي اثر همخوني بر صفات اقتصادي پيله در ده لاين تجاري کرم ابريشم ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :12

در این پژوهش به منظور بررسی اثر همخونی بر صفات اقتصادی از 22268 رکورد 10 لاین تجاری کرم ابریشم موجود در مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور شامل لاین های چینی 32, 104, 110, 152,154 و ژاپنی 31, 103, 107, 151 و 153استفاده شد که در طی سه سال پی در پی, مشتمل بر چهار دوره پرورشی و دو فصل بهار و تابستان پرورش داده شده بودند. داده ها با استفاده از دو مدل آماری متفاوت تجزیه و تحلیل شدند. در مدل نخست ضریب همخونی به عنوان متغیر پیوسته کمکی همراه با اثرات ثابت لاین, سال و فصل پرورش و جنس بود و در مدل دوم اثر همخونی به عنوان اثر ثابت دسته بندی شده, همراه دیگر عوامل یاد شده قرار داده شد. در هر دو مدل همه عوامل اثر بسیار معنی داری بر همه صفات داشتند ((P<0.0001, تنها استثنا در این زمینه اثر غیر معنی دار همخونی بر وزن قشر پیله در مدل نخست بود. برای بررسی تفاوت میانگین ها از مقایسه میانگین های حداقل مربعات به روش توکی - کرامر استفاده شد. اختلاف میانگین ها بین سطوح اثرات ثابت در همه صفات, معنی دار بود ((P<0.01. در مدل نخست, ضریب تابعیت جزئی از ضریب همخونی, در مورد صفات وزن پیله (0.0001>P) و درصد قشر پیله (0.01>P) معنی دار و در مورد وزن قشر پیله غیرمعنی دار بود. نتایج این بررسی نشان داد که افزایش همخونی در جمعیت های کرم ابریشم به طور معنی داری سبب افزایش وزن پیله و کاهش درصد قشر پیله می شود اما اثر معنی داری بر وزن قشر پیله ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری نمود که افزایش همخونی اثر قابل توجهی بر کمیت ابریشم تولیدی ندارد. بنابراین احتمالا افزایش همخونی, حداقل در سطح مورد مطالعه در این جمعیت, بلامانع خواهد بود.
کلید واژه: کرم ابریشم, لاین, ضریب همخونی, صفات اقتصادی

لینک کمکی