فایل ورد Word مقايسه استفاده از دو روش تهيه ريزنمونه در سيب زميني با قطعات گرهي ساقه و قطعات جوانه در كشت بافت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word مقايسه استفاده از دو روش تهيه ريزنمونه در سيب زميني با قطعات گرهي ساقه و قطعات جوانه در کشت بافت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :12

در این پژوهش جوانه ها و گیاهچه های حاصل ازکشت مریستم در شرایط سترون به قطعاتی به طول 5 تا 7 میلی متر تقسیم شدند. قطعات حاصل از جوانه ها و گیاهچه ها (دو نوع ریزنمونه) به ارلن های حاوی محیط های کشت موراشیگ و اسکوک (MS) و نیچ و نیچ (Nitch & Nitch) منتقل شدند. هر ظرف کشت در حکم یک واحد آزمایشی و تیمارهای مورد بررسی شامل نوع رقم در دو سطح (مارفونا و آگریا), و نوع محیط کشت در دو سطح (موراشیگ و اسکوک و نیچ و نیچ) در قالب آزمایش فاکتوریل اجرا شد. گیاهچه های تولیدی که چند برگه شده و به طول 5-4 سانتی متر رسیدند و 70 تا 80 روز بعد ریزغده ها برداشت شدند. تجزیه واریانس داده های حاصل نشان داد که فقط اثر رقم در تولید میزان گیاهچه از دو ریزنمونه (قطعات جوانه و قطعات گرهی ساقه) در سطح پنج درصد معنی دار می باشد. اما اثر نوع محیط کشت و اثر متقابل رقم´محیط کشت اختلاف معنی دار نشان ندادند. هر دو رقم آگریا و مارفونا در دو محیط کشت موراشیگ و اسکوک و نیز نیچ و نیچ از نظر میزان تولید گیاهچه در هر دو ریزنمونه وضعیت مشابهی داشتند. با مقایسه میانگین ریز غده های حاصل از کاشت گیاهچه های ریشه دار در شرایط گلخانه, مشخص شد که رقم مارفونا ریز غده بیشتری نسبت به رقم آگریا تولید نمود.
کلید واژه: سیب زمینی, رقم, کشت بافت, قطعات گرهی, قطعات جوانه, باززایی

لینک کمکی