فایل ورد Word بررسي مدل هاي تجربي در شبيه سازي ابعاد پياز رطوبتي خاک در آبياري قطره اي تحت منبع نقطه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي مدل هاي تجربي در شبيه سازي ابعاد پياز رطوبتي خاک در آبياري قطره اي تحت منبع نقطه اي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :14

برای این که در سیستم های آبیاری قطره ای بتوانیم به راندمان مصرف آب مناسبی دست یابیم, فاصله و دبی قطره چکان ها باید با خصوصیات هیدرولیکی خاک, زمان و مقدار آب لازم برای آبیاری گیاه هماهنگ باشد. در نتیجه داشتن اطلاعات مناسب از عرض و عمق خاک خیس شده برای طراحی و مدیریت دقیق سیستم های قطره ای ضروری است. عرض و عمق خاک خیس شده در آبیاری قطره ای تحت تاثیر عواملی چون خصوصیات فیزیکی خاک, دبی قطره چکان, کل مقدار آب در خاک و رطوبت اولیه خاک می باشند. در این پژوهش سعی بر آن است که مدل تجربی مناسبی برای شبیه سازی ابعاد پیاز رطوبتی تحت منبع قطره ای انتخاب گردد. برای این کار از نتایج آزمایش های صحرایی که در مزرعه آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج (دانشگاه تهران) انجام شده بود برای ارزیابی مدل نیمه تجربی زور و شوارتزمن (1986) و مدل تجربی امین و اخماج (2006) استفاده شد. هم چنین ضرایب این معادلات با دو روش بهینه سازی با حداقل مربعات خطا و رگرسیون غیرخطی بازیابی شد. برای مقایسه دقت مدل ها, مقادیر پیش بینی شده معادلات حاصل از بهینه سازی و رگرسیون غیرخطی همراه با دو مدل زور و شوارتزمن (1986) و امین و اخماج (2006) برای داده های صحرایی آزمایش های این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل ها با مقایسه سه شاخص آماری میانگین خطا نسبی (ME) و مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و راندمان مدل (EF) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پیش بینی مدل ها در مقایسه با داده های مشاهده شده از آزمایش های صحرایی از دقت مناسبی برخوردار بودند. هم چنین برای اعتبارسنجی معادلات به دست آمده از دو سری از داده های منتشر شده آزمایش های ریسه و چسنس (1989) و لی و همکاران (2004) استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مدل های ارائه شده از دقت مناسبی برای دبی های مختلف و خاک های گوناگون برخوردار می باشند.
کلید واژه: آبیاری قطره ای, مدل های تجربی و مدل های نیمه تجربی

لینک کمکی