فایل ورد Word تاثير کم آبياري و خشکي موضعي ريشه بر عملکرد، اجزاي عملکرد و کارآيي مصرف آب گياه ذرت دانه اي هيبريد سينگل کراس 704

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير کم آبياري و خشکي موضعي ريشه بر عملکرد, اجزاي عملکرد و کارآيي مصرف آب گياه ذرت دانه اي هيبريد سينگل کراس 704 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :10

کم آبیاری راهبرد بهینه سازی کارایی مصرف آب در آبیاری است. تحقیق در بهار 1389 در دانشگاه شهید باهنر کرمان, به منظور بررسی تاثیر کم آبیاری بخصوص روشهای نوین آن (خشکی موضعی ریشه) بر عملکرد, اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب در گیاه ذرت دانه ای, هیبرید سینگل کراس 704, انجام شد. طرح به صورت بلوک های کامل تصادفی با یک تیمار شاهد, 18 تیمار کم آبیاری و در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای کم آبیاری شامل: تنش خشکی ملایم (آبیاری با 75 درصد نیاز آبی گیاه), تنش خشکی شدید (آبیاری با 50 درصد نیاز آبی گیاه), آبیاری جوی و پشته ای یک در میان ثابت, سه تیمار خشکی موضعی ریشه (جابجایی جویچه های مرطوب در هر آبیاری, بعد از دو آبیاری و بعد از سه آبیاری) بودند. هر یک از تیمارهای کم آبیاری در سه مرحله رشد گیاه (تمام دوره رشد, رشد رویشی و رشد زایشی) اعمال گردید. بیشترین عملکرد بیولوژیکی گیاه برابر 32431 و کمترین آن برابر 17654 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه 12115 و کمترین آن 7163 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. کارآیی مصرف آب برای تیمار شاهد, برابر 1.16 و برای تیمار خشکی موضعی ریشه با جابجایی جویچه های مرطوب در هر آبیاری در تمام دوره رشد گیاه برابر 2.13 (کیلوگرم دانه به ازا یک مترمکعب آب) بود. بر اساس نتایج حاصل, کم آبیاری به روش خشکی موضعی ریشه, با جابجایی جویچه های مرطوب بعد از هر آبیاری (فاصله 14 روزه), بهترین روش اعمال کم آبیاری برای گیاه ذرت دانه ای در منطقه کرمان تشخیص داده شد.
کلید واژه: کم آبیاری, خشکی موضعی ریشه, ذرت, عملکرد, کارآیی مصرف آب

لینک کمکی