فایل ورد Word اثر سيستم هاي آبياري ميکرو بر عملکرد و ميزان آلودگي گياه فلفل سبز به بيماري بوته ميري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثر سيستم هاي آبياري ميکرو بر عملکرد و ميزان آلودگي گياه فلفل سبز به بيماري بوته ميري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :12

جهت تعیین مناسب ترین سیستم آبیاری میکرو در زراعت فلفل با دو هدف صرفه جویی در میزان آب مصرفی و محدود کردن پیشرفت بیماری بوته میری فیتوفترایی (Phytophthora capsici) این تحقیق با استفاده از آزمایش کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال اجرا گردید. سه سیستم آبیاری میکرو شامل آبیاری قطره ای, آبیاری قطره ای تیپ و آبیاری قطره ای با لوله های تراوا به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح 100, 75 و 50 درصد تامین آب مورد نیاز گیاه به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. ژنوتیپ مورد استفاده واریته حساس قلمی ورامین بود. در سال اول سیستم های آبیاری باعث ایجاد تفاوت معنی داری در پیشرفت میزان آلودگی و عملکرد شدند (a<0.05). سیستم آبیاری قطره ای تیپ بیشترین تاثیر را در کنترل آلودگی نشان داد. تیمارهای سطوح آبیاری 75 و 50 درصد در سیستم آبیاری قطره ای تیپ کمترین پیشرفت بیماری را داشت. اثر متقابل سیستم های آبیاری در سطوح مختلف آبیاری بر کنترل پیشرفت آلودگی تفاوت معنی داری داشت (a<0.05). همچنین نتایج سال اول نشان داد که هیچ یک از صفات مورد بررسی به غیر از عملکرد محصول در سطوح مختلف آبیاری تفاوت معنی داری ندارند (P<0.01). حداکثر عملکرد با استفاده از آبیاری قطره ای تیپ با سطح آیاری 100 درصد حاصل شد. سیستم های آبیاری از نظر کارایی مصرف آب با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند (P<0.05). سیستم آبیاری قطره ای تیپ با سطوح آبیاری 100 و 75 درصد تامین نیاز آبی گیاه بیشترین کارایی مصرف آب را داشت. در دومین سال اجرای آزمایش, سیستم های آبیاری و سطوح مختلف آبیاری اثر معنی داری بر عملکرد محصول داشتند (P<0.05), اما اثر متقابل آنها تفاوت معنی داری نداشت. حداکثر عملکرد محصول با استفاده از آبیاری قطره ای تیپ با سطح آبیاری 100 درصد حاصل شد. اثر سیستم های آبیاری بر کاهش پیشرفت بیماری معنی دار نشد ولی تیمارهای سطوح آبیاری با یکدیگر تفاوت معنی داری از خود نشان دادند. سطح آبیاری 50 درصد بیشترین اثر را بر کاهش پیشرفت آلودگی داشت. اثر متقابل سیستم ها و سطوح آبیاری نیز تفاوت معنی داری با همدیگر داشتند. سطح آبیاری 75 درصد در آبیاری قطره ای حداقل پیشرفت بیماری را داشت. نتایج مشاهده ای در هر دو سال نشان داد که لوله های تراوا به دلیل نفوذ ریشه به داخل آنها, پارگی و سوراخ شدن لوله ها کارآیی خوبی ندارند. تجزیه مرکب نتایج نشان داد که فلفل گیاهی است تقریبا حساس به تنش و بالاترین عملکرد با تامین کامل نیاز آبی گیاه به دست می آید. حداکثر عملکرد محصول به میزان 7214 کیلوگرم, حداقل حرکت بیماری و بیشترین کارایی مصرف آب به میزان 1.311 کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب مصرفی از سیستم آبیاری قطره ای تیپ با سطح 100 درصد تامین نیاز آبی گیاه حاصل شد. با عنایت به نتایج حاصله, سیستم آبیاری قطره ای تیپ با تامین 100 درصد نیاز آبی گیاه قابل توصیه به کشاورزان می باشد.
کلید واژه: آبیاری قطره ای تیپ, آبیاری قطره ای, بیماری بوته میری, فیتوفترایی, فلفل, کارآیی مصرف آب, لوله های تراوا

لینک کمکی