فایل ورد Word اثرات تغذيه با دو رقم برگ توت بر برخي پارامترهاي زيستي و شاخص هاي اقتصادي كرم ابريشم Bombyx mori

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word اثرات تغذيه با دو رقم برگ توت بر برخي پارامترهاي زيستي و شاخص هاي اقتصادي کرم ابريشم Bombyx mori :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش کشاورزي

تعداد صفحات :10

اثرات تغذیه لاروهای کرم ابریشم از دو رقم برگ توت بر پارامترهای زیستی و شاخص های اقتصادی کرم ابریشم توت مورد مطالعه قرار گرفت. لاروهای کرم ابریشم واریته هیبرید 32×31 در سنین اول تا سوم از برگ های توت رقم کوکوسا و طی سن چهارم و پنجم با دو رقم توت کوکوسا و بومی اصفهان تحت شرایط استاندارد پرورش داده شدند. داده های مربوط به خصوصیات مورد بررسی شامل میانگین وزن لاروی سن پنجم (روزهای 1, 3, 5 و 7), میانگین وزن غدد ابریشم ساز در سن پنجم (روز های 2, 4 و 6), درصد نرخ موثر پرورش, وزن پیله نر, وزن قشر پیله نر, درصد قشر پیله نر, وزن شفیره نر, وزن پیله ماده, وزن قشر پیله ماده, درصد قشر پیله ماده, وزن شفیره ماده و تعداد تخم گذاشته شده اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آماری گردید. نتایج نشان داد که خصوصیات مورد بررسی پیله و شفیره در دو گروه نر و ماده بین تیمارهای تغذیه شده با ارقام متفاوت توت تفاوت معنی داری ندارند (P>0.05)؛ اما صفات وزن لارو سن پنجم و تعداد تخم های گذاشته شده در تیمارهای تغذیه شده با برگ رقم کوکوسا اختلاف آماری نسبت به تیمارهای تغذیه شده با رقم بومی اصفهان دارا بودند (P<0.05) و بالعکس درصد نرخ موثر پرورش در تیمارهای مورد تغذیه با رقم بومی برتری معنی داری را نشان دادند.
کلید واژه: واریته, توت, پارامترهای بیولوژیکی, شاخص های اقتصادی, کرم ابریشم

لینک کمکی