فایل ورد Word تاثير بازدارنده نيترات سازي 3 و 4 دي متيل پيرازول فسفات و فسفر بر عملکرد و کارايي مصرف فسفر در گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word تاثير بازدارنده نيترات سازي 3 و 4 دي متيل پيرازول فسفات و فسفر بر عملکرد و کارايي مصرف فسفر در گندم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :13

کارایی پایین مصرف فسفر در خاکهای آهکی یکی از معضلات تولید گندم در مزارع سرتاسر دنیاست. به منظور بررسی تاثیر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) و سطوح فسفر بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم (Triticum aestivum L.), یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل نوع کود نیتروژنه در پنج سطح (1- شاهد: بدون مصرف کود نیتروژنه, 2 و 3- کود سولفات آمونیوم با و بدون بازدارنده نیترات سازی DMPP و 4 و 5- کود سولفات نیترات آمونیوم با و بدون بازدارنده نیترات سازی DMPP همگی به میزان 100 میلی گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک) و فسفر در چهار سطح (صفر, 30, 60 و 90 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک) با سه تکرار در سال 1389 بر روی گندم بهاره رقم پیشتاز در دانشگاه شهرکرد انجام شد. بر اساس نتایج حاصله کاربرد بازدارنده نیترات سازی DMPP به همراه هر دو کود سولفات آمونیوم و سولفات نیترات آمونیوم منجر به افزایش معنی دار فسفر قابل استفاده خاک در انتهای آزمایش و همچنین افزایش معنی دار آمونیوم خاک و به طور عکس کاهش معنی دار نیترات خاک در طول آزمایش در مقایسه با تیمارهای مشابه اما بدون بازدارنده شد. نتایج نشان داد کاربرد بازدارنده نیترات سازی DMPP همراه با کود سولفات نیترات آمونیوم در کلیه سطوح فسفر مصرفی منجر به افزایش معنی دار (P<0.05) عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم و همچنین کارایی زراعی فسفر و اندام هوایی و دانه در مقایسه با مصرف بدون بازدارنده این کود شد. بر این اساس, کاربرد بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات به همراه کود سولفات نیترات آمونیوم برای افزایش عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم قابل توصیه است.
کلید واژه: بازدارنده نیترات سازی, عملکرد, 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP), کارایی مصرف فسفر, گندم (.Triticum aestivum L)

لینک کمکی