فایل ورد Word بررسي شکل هاي مختلف شيميايي سرب و روي در ريزوسفر برخي ارقام ذرت و کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فایل ورد Word بررسي شکل هاي مختلف شيميايي سرب و روي در ريزوسفر برخي ارقام ذرت و کلزا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي)

تعداد صفحات :17

در این تحقیق شکل های شیمیایی سرب و روی در خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری ارقام مختلف ذرت و کلزا با روش عصاره گیری دنباله ای و تک مرحله ای بررسی شد. همچنین برخی از عوامل موثر بر تغییر شکل های شیمیایی دو عنصر مانند pH, کربن آلی محلول (DOC), جذب فلز توسط گیاه و ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک ریزوسفری و غیرریزوسفری اندازه گیری گردید. خاک ریزوسفری با روش تکان ملایم گیاه و جداکردن خاک اطراف ریشه ها تهیه شد. نتایج نشان داد جذب روی در ارقام هر دو گیاه بیشتر از سرب بود. همچنین غلظت روی و سرب در ریشه همه ارقام بالاتر از اندام هوایی بود. شاخص انتقال روی (نسبت غلظت عنصر در اندام هوایی به ریشه) در ارقام ذرت به طور معنی داری (p<0.01) بیشتر از ارقام کلزا بود در حالیکه در مورد سرب این نسبت در ارقام کلزا بالاتر بود. نسبت غلظت فلز در اندام هوایی به غلظت کل فلز در خاک (فاکتور تجمع) نیز روند مشابهی را مانند شاخص انتقال نشان داد. در مجموع توانایی ذرت در جذب و استخراج روی و سرب از خاک در مقایسه با کلزا بیشتر بود. پ هاش خاک ریزوسفری در مقایسه با خاک غیرریزوسفری تغییر معنی داری نداشت. میزان کربن آلی محلول ریشه در خاک ریزوسفری ارقام مختلف بیشتر از خاک غیرریزوسفری و مقدار آن در ارقام کلزا به طور معنی داری بالاتر از ذرت بود. در بین ارقام هر گونه گیاهی با افزایش میزان ترشحات ریشه میزان جذب نیز افزایش یافت. نتایج عصاره گیری دنباله ای و تک مرحله ای نشان داد که روند کلی و تمایل سیستم به سمت افزایش فراهمی روی در ریزوسفر می باشد. مقدار سرب در ریزوسفر با هیچکدام از عصاره گیرهای تک مرحله ای تغییر معنی داری نسبت به خاک غیرریزوسفری نشان نداد و با توجه به نتایج عصاره گیری دنباله ای تمایل سیستم در جهت کاهش فراهمی این عنصر در ریزوسفر ارقام مختلف دو گیاه می باشد.
کلید واژه: کربن آلی محلول, شاخص انتقال, عصاره گیری دنباله ای, فاکتور تجمع, ریزوسفر

لینک کمکی